جستجوی مقالات فارسی – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت …

۳-۹-۳- چگالی حبه: برای اندازهگیری دانسیته یا چگالی نمونه ها از فرمول زیر استفاده شد:حجم حبه (بر حسب cm3 ) /وزن حبه (بر حسب گرم) =دانسیته حبه … Read More

تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

۱۰ ۱/۸ سایر کشورها ۱۹۵۸۶۰۵۵ سایر کشورها ۲۴۱۲۷۹۸ سایر کشورها ۱-۱۵- هدف از انجام پژوهشانگور یکی از میوه‌های مهم مناطق معتدل گرم با نام علمی … Read More

تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت ۲

جدول ۴-۱-۴- نتایج تجزیه واریانس اثر رقم، زمان برداشت و اثرات متقابل آنها روی تغییرات رنگ ارقام انگور ۴۵جدول ۴-۱-۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم … Read More