پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- قسمت ۶۰

نمودار۴-۱۳) هیستوگرام متغیر خودکارآمدیبا توجه به جدول و نمودار ۴-۱۳ مشاهده می شود که متغیر خودکارآمدی دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۶۹۰۶/۳ … Read More