سامانه پژوهشی – استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد …

شکل۲-۳: دو خط جداساز با حاشیههای مختلف…………………………………………………………….۲۳شکل۲-۴: افزایش صحت مدل با استفاده از Bagging…………………………………………………..25شکل۲-۵: شبهکد الگوریتم Bagging………………………………………………………………………..26شکل۲-۶: شبهکد الگوریتم AdaBoost……………………………………………………………………..28شکل۳-۱: شبهکد الگوریتم EasyEnsemble…………………………………………………………….36شکل۳-۲: شبهکد الگوریتم … Read More