تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

۱۰ ۱/۸ سایر کشورها ۱۹۵۸۶۰۵۵ سایر کشورها ۲۴۱۲۷۹۸ سایر کشورها ۱-۱۵- هدف از انجام پژوهشانگور یکی از میوه‌های مهم مناطق معتدل گرم با نام علمی … Read More

تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل …

۲-۱ اهداف پژوهش۱-۲-۱ هدف کلیتاثیر دو روش موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران کوله سیستکتومی۲-۲-۱ اهداف اختصاصی۱) تعیین و مقایسه اختلاف میانگین نمرات درد و … Read More