دسترسی متن کامل – پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز- قسمت …

۶- کاربرد مدل برای مقاصد کنترل و سیاست‌گذاری.مباحث اقتصادسنجی در دو طبقه وسیع جای می‌گیرد. یکی اقتصادسنجی نظری و دیگری کاربردی که در هر طبقه … Read More