بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار …

۲-۴-۶-۳ راهبرد تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری به منظور تشکیل پرتفوی و انتخاب سهام یا داراییهای تشکیل دهنده سبد سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار با تصمیم‌گیری در دو مرحله به … Read More

منابع مقالات علمی : بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته …

۱-۲ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱-۴ اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱-۵ سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱-۶ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱-۷ تعریف واژه … Read More