رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اعتماد …

قلیپور، آرین و کاخکی، احمد، (۱۳۸۶)، رفتار شهروندی سازمانی و بهبود عملکرد سازمان، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۵، صص ۴۱-۲۵٫ قلیپور، آرین و همکاران، (۱۳۸۹)، بررسی تأثیر … Read More

جستجوی مقالات فارسی – سنخ شناسی نظریات مربوط به مفهوم طبقه در ایران، حوزه ها ی گسترده …

مالکیت وسایل تولید، مهارت ها و مدارک رسمی، وابستگی به اتحادیه ها بوردیو سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی ، سرمایه فرهنگی پارسونز تأکید بر پایگاه یا … Read More

دسترسی به منابع مقالات : سنخ شناسی نظریات مربوط به مفهوم طبقه در ایران، حوزه ها ی …

به نظر رایت، کنترل بر منابع اقتصادی در تولید سرمایه داری امروزی دارای سه بعد است، و این ابعاد به ما امکان میدهند طبقات عمده … Read More