فایل – مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان …

صفحه عنوان انگلیسی ۹۸فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۱-۱- تولید برنج در کشورهای اصلی صادر……………….………………………………………..۵جدول ۲-۱- سرانه مصرف برنج در آفریقا و برخی کشورهای در حال توسعه………………………..۱۱جدول ۳-۱- … Read More