مقاله علمی با منبع : طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت ۱۲

دوباره‌کاری در فعالیتها و مصرف منابع در هربخش صورت می‌گیرد که اگر چنین بخشهایی وجود نداشت تمامی واحدها در یک مکان متمرکز بودند و با … Read More