دسترسی به منابع مقالات : سنخ شناسی نظریات مربوط به مفهوم طبقه در ایران، حوزه ها ی …

به نظر رایت، کنترل بر منابع اقتصادی در تولید سرمایه داری امروزی دارای سه بعد است، و این ابعاد به ما امکان میدهند طبقات عمده … Read More