اثربخشی آموزش راهبردهای نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر پریشانی روان‌شناختی و ناگویی هیجانی بیماران مبتلا …

بازداری تیوردوکسین بوسیله‌ی کلسیم در جایگاه‌های کلسیم در پوست مبتلا به ویتیلیگوزوال اکسیدی کاتالاز به سطوح پایینآنزیم‌های حفاظتی در پوست مبتلا به ویتیلیگو منجر می‌شود … Read More