سنخ شناسی نظریات مربوط به مفهوم طبقه در ایران، حوزه ها ی گسترده …

صورتبندی اجتماعی:اندیشهی ” استبداد موروثی آسیایی” از اندیشه مارکس درباره “استبداد آسیایی” و از مفهوم ” سلطه موروثی” وبر استنتاج شدهاست. هر چند اشرف در … Read More

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت ۱۸

فساد اداری با اعمال تاکتیک ها و روش های مختلفی جلوه گر می‌شود از جمله: عدم رعایت نظم و انضباط اداری قبول هرگونه هدیه آشکار … Read More