SME و مالزی:/پایان نامه درباره رتبه بندی موانع صادراتی

تجربه مالزی

بنگاه كوچك و متوسط مالزي نقش و جايگاه ويژه اي در اقتصاد و توسعه آن كشور دارا مي باشند. در اين كشور توجه زيادي به گسترش صنايع كوچك و متوسط (SMIs) صورت مي گيرد. اين كار به كمك شركت‎هاي بزرگ بخش خصوصي انجام مي پذيرد. از اين رو شركت هاي بزرگ نظير شركت هاي چندمليتي كمك هاي فني و حمايت هاي مديريتي خود را براي بهبود سطح و توان فن آوري SMEs  محلی به عنوان بنگاه هاي تابعه و زير مجموعه، انجام مي دهند. دولت تنها نقش هماهنگ كننده را بر عهده دارد. دولت در تلاش است كه محيط هر چه مساعدتري را براي FDI ايجاد نمايد تا از اين طريق به انتقال فن آوري به بنگاه هاي كوچك و متوسط داخلي و گسترش فعاليت هاي آنها كمك نمايد. از جمله اهداف و سياست‎هاي حمايتي گسترش كسب و كارهاي كوچك و متوسط در مالزي مي توان به موارد زير اشاره كرد (وزارت بازرگانی، 1388):

  • ايجاد فضاي مناسب براي رشد بنگاههاي كوچك و متوسط: از آنجا كه ايجاد بستر مناسب براي توسعه و رشد بنگاههاي كوچك و متوسط يكي از مهمترين عوامل براي حمايت از اين واحدها محسوب مي شود، راهكارهاي زير در اين مورد پيش بيني شده است:

باتوجه به اين اصل كه ايجاد فضا و محيط مناسب براي رشد فعاليتهاي اقتصادي – صنعتي در پرتو گسترش فرهنگ كارآفريني و وجود كارآفرينان خلاق و پويا حاصل مي شود، بنابراين، فرهنگ سازي اولين گام در اين زمينه به حساب مي آيد، به گونه اي كه فرهنگ جامعه كاملاً به طرف «فرهنگ مولد» سوق پيدا كند. اولين حركت براي رسيدن به چنين موقعيتي از آموزش كارآفريني و تربيت كارآفرينان جوان آغاز مي گردد. بر اين اساس هم اينك تدريس كارآفريني در كليه مدارس مقطع متوسطه در دبيرستانهاي كشور مالزي آغاز گرديده است.

فراهم ساختن زيرساخت هاي مناسب براي تقويت بنگاههاي كوچك و متوسط مي تواند فضاي مناسبي براي توسعه اين بنگاهها فراهم كند. يكي از نمونه هاي روشن اين موضوع را مي توان در صنايع خودروسازي ملاحظه كرد. امروزه اتومبيلهاي ساخت مالزي موردتوجه خريداران كشورهاي ديگر قرار گرفته است و مالزي مي تواند به يك مركز مهم در زمينه صنعت خودروسازي تبديل گردد. وجود چنين فرصتهايي مي تواند امكانات رشد و فرصتهايي براي نفوذ به بازارهاي داخلي و خارجي دراختيار بنگاههاي كوچك و متوسط قرار دهد. از ديگر صنايعي كه مي توانند به عنوان زيرساختهاي مناسب براي رشد و توسعه فعاليتهاي بنگاههاي كوچك و متوسط مورداستفاده قرار گيرند، مي توان از صنايع الكترونيك، الكتروتكنيك و صنايع لوازم خانگي و مبلمان نام برد. ايجاد ارتباط و همكاري عملي گسترده بين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با صنايع و بنگاههاي توليدي به گونه اي كه علاوه بر تامين منافع مناسب و عادلانه براي هر دو طرف، دستاوردهايي نيز براي كشور به همراه داشته باشد. چنين امري مي تواند از راه ايجاد ارتباط مستقيم بين بنگاههاي كوچك و متوسط با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و موسسات تحقيقاتي انجام گردد، به گونه‎اي كه واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط ترغيب شوند تا از يافته هاي پژوهشي و علمي دانشگاهها استفاده كنند و از حضور مستقيم و مستمر كارشناسان و متخصصان اين مراكز براي انجام طرحهاي تحقيقاتي درواحدهاي خود بهره مند گردند.

آموزش و تامين نيازهاي اطلاعاتي واحدهاي كوچك و متوسط نيز يكي ديگر از راهكارهايي است كه براي ايجاد بستر مناسب براي رشد وتوسعه بنگاههاي كوچك و متوسط درنظر گرفته شده است. براي رسيدن به اين هدف پيش بيني شده تا اطلاعات موردنياز واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط گردآوري و تدوين گردد و به صورت اوراق اطلاعاتي در اختيار اين واحدها (بنا به نوع فعاليتشان) قرار داده شود. همچنين آموزش دانستني هاي مديريت و دانستني هاي شغلي براي افزايش دانش مديران و كارآفرينان بنگاههاي كوچك و متوسط ازطريق «آموزش از راه دور» و «شبكه رايانه» دراختيار اين واحدها قرار مي گيرد. مركز اطلاعات صنعتي و فناوري مالزي (MITIC) مسئوليت اصلي را در اين زمينه برعهده دارد.

  • افزايش قدرت رقابت بنگاههاي كوچك و متوسط: براي پيگيري اين استراتژي راهكارهاي عملي زير پيش بيني شده است: تمامي برنامه هاي حمايتي از بنگاههاي كوچك و متوسط (مانند برنامه هاي حمايت مالـــــي و غيره) فقط هنگامي به كار گرفته مي شوند كه قبلاً شرايط لازم براي تاثيرگذاري مثبت اين برنامه ها بر روي عملكرد بنگاههاي كوچك و متوسط كاملاً پديد آمده باشد. براين اساس، برنامه هاي حمايتي فقط شامل آن بخش از صنايع مالزي مي شوند كه بتوانند با دريافت اين كمكها، قدرت رقابت خود را افزايش دهند و فعاليتهاي تجاري شان بتواند اثرات مثبتي بر اقتصاد كشور برجاي گذارد. بر همين اساس، دولت مالزي آن دسته از صنايعي كه مي توانند با استفاده از برنامه هاي حمايتي دولت، قدرت رقابتي خود را افزايش داده و اثرات مثبتي بر اقتصاد ملي و همچنين درآمدهاي ارزي كشور برجاي گذارند را شناسايي كرده است. مهمترين اين صنايع عبارتند از:

– صنايع پلاستيك و توليد محصولات پلاستيكي قابل مصرف در صنعت؛

– ريخته گري فلزات و توليد قطعات فلزي؛

– توليد ابزار دقيق صنعتي و كالاهاي مهندسي؛

– توليد ابزارآلات و قالب سازي؛