دیدگاه های مختلف توانمندسازی:پایان نامه نقش کلیدی برند در موفقیت شرکتها

دیدگاه های مختلف توانمندسازی: در منابع علمی دانشگاهی، توانمندسازی ساختاری عقلایی، انگیزشی و فوق انگیزشی معرفی شده است. هم چنین ریچارد کاتیو در بررسی مسیر … Read More

پایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی:چارچوب ذی‌نفعان

1-1-1-1-          چارچوب ذی‌نفعان سوّمین چارچوب مورد بررسی در رابطه با مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان ناشی از کتاب معروف «مدیریت استراتژیک:‌ روش ذی‌نفعان» دانست (کوچيوس[1]، … Read More