تبیین سطح فساد بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب- قسمت ۱۲

CORRUPTION   شاخص KMO برای تحلیل عاملی ۴ بانک داده فساد برابر با ۰٫۶۲۵ است در مجموع داده ­ها ۷۵٫۶۷ درصد از واریانس کل را … Read More

بررسی تطبیقی تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق و صدرا و آئین های ودائی و بودائی- قسمت ۱۲

در مورد تناسخ، دو مرود اول که مسلماً وجود ندارد.در مورد اول به این دلیل که در بسیاری از این موارد ادعا شده است که … Read More

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکید خاص به خسارت افت ارزش اتومبیل- قسمت ۱۰

در اینجا این سئوال مطرح میشود که آیا تسلیم چک و سفته را به بیمه گر بعنوان حق بیمه میتوان وصول حق بحساب آورد؟ در … Read More

موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه¬ای- قسمت ۲

۳ انواع ردیف در اشعار اوحدی ………………………………………………………………………………………………..۶۵۳-۱-۴-۴ ردیف آغازی ………………………………………………………………………………………………………………………۷۰۳-۱-۴-۵ ردیف میانی ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲۳-۱-۴-۶ ردیف از نظر کوتاهی و بلندی………………………………………………………………………………………………..۷۲۳-۱-۴-۷ ردیف از نظر موسیقایی و بلاغی … Read More

حسن و قبح ذاتی و نسبت آن با وظیفه-گرایی و غایت¬گرایی اخلاقی- قسمت 9

فرانکنا، ویلیام.کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، انتشارات طه 1376 فیاض لاهیجی، ملاعبالرزاق، سرمایه­ ایمان، تحقیق محمد صادق لاریجانی، چ2، الزهراء تهران، 1364. کاپالدی نیکلاس ، بنتام … Read More

اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان- قسمت ۳

متغیر مستقل:درپژوهش حاضر طرحواره درمانی به عنوان متغیر مستقل در نظر گر فته شده است.متغیر وابسته:درپژوهش حاضر تعارض زناشویی و سلامت روان به عنوان متغیر … Read More

بررسی رابطه بین معنویت در کار با درگیری کارکنان در کار- قسمت ۲۴

تایید فرضیه    همان‌طور که در جدول ۴-۱۱ دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰۰۱/۰Sig = به دست آمد. … Read More