تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت 19

– محمدحسن نجفی، همان، ج 43، ص 147. ↑ – سید ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، چاپ دوم، قم، انتشارات علمیه، 1369، ج 2، ص 260. ↑ – … Read More

ساخت آغاز‌گر-پایان ‌بخش در کتابهای درسی کودکان و ارتباط آن با درک خواندن نگرشی نقشگرا- قسمت ۵

موضوع مورد بررسی   دبیرمقدم (۱۳۸۴: صص ۱۲۱-۱۲۲) هلیدی را احیاگر رویکرد نقشگرایی میداند و او را تداومدهنده راه مکتبهای پراگ و لندن معرفی میکند. … Read More

تأمین اجتماعی و رفاه عمومی از منظر امام خمینی- قسمت 7

امام خمینی بدلیل عدم توجه دولت به معنویت از اغاز مبارزه سیاسی از هر گونه دیدار و گفتگویی با مقامات دولتی خودداری ورزید و این … Read More

بررسی زوال ورق های غیرایزوتروپیک TWB تحت فرآیند هیدروفرمینگ- قسمت ۵

اگرچه بیشترمطالعات روی حرکت خط جوش عددی می باشند، تعداد محدودی مدل های تحلیلی نیز برای تحلیل شکل پذیری TWBها ارائه شده اند. Kinsey و … Read More