بررسی کنترل کننده PID تطبیق پذیر با استفاده شبکه عصبی برای کاهش نوسانات سیگنال خروجی منابع تغذیه

اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی می باشد.   برای این منظور مدلی را که از پیشینه نظری و پژوهش‌های قبلی مشتق می‌شود به عنوان مدل … Read More

طراحی مرکز فرهنگی شهر خرم آباد ( با حفظ و احیای آیین های بومی و سنتی لرستان)

اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی می باشد.   برای این منظور مدلی را که از پیشینه نظری و پژوهش‌های قبلی مشتق می‌شود به عنوان مدل … Read More