کشاورزی در ایران-پایان نامه درباره اعتبار اعطایی بانک کشاورزی

کشاورزی در ایران-پایان نامه درباره اعتبار اعطایی بانک کشاورزی

بخش کشاورزی در ایران:

 

اقتصاد ایران از چهار بخش کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و  معادن و خدمات تشکیل شده است؛ که بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های آن است(عزیزی، 1386، 23).

از اواسط دوره قاجاریه، بخش کشاورزی ایران برخلاف گذشته به جای رشد متناسب با نیاز بخش های مختلف داخلی، به تدریج به تولید برای بازار جهانی و صنایع کشورهای استعماری کشیده شد. با این تغییر جهت، تامین مواد غذایی برای جمعیت کشور دچار نارسایی شد و قحطی و بیماری ناشی از آن، مرگ و میرهای مزمن و حادی را به وجود آورد. با وجود این بخش کشاورزی در ایران علی رغم وابستگی به بازار جهانی و سلطه سیاست های استعماری بر آن توانست تا دهه پس از کودتای 1332 نیز با افت و خیزهایی به تقاضاهای داخلی پاسخ دهد.در سالهای پس از کودتای 1332، کشاورز ی ایران نیز مانند بخش صنعت می رفت تا در مسیر رشدی وابسته قرار گیرد؛ اما برکنار از ایجاد واحدهای بزرگ و مدرن دامپروری، مرغداری و برخی کشت و صنعت ها، کشاورزی ایران به ویژه زراعت و دامپروری سنتی، در برابر امواج وابستگی مقاومت کرد(رزاقی ،1367، 266).

 

2-3-1سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی:

برای روشن شدن درجه اهمیت یک بخش در اقتصاد یک کشور، سهم آن از تولید ناخالص داخلی، شاخص مناسبی به نظر می آید.بر این اساس سهم هریک از بخش های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی در جدول زیر آمده است:

 

جدول(2-1): سهم بخش های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376

سال کشاورزی نفت و گاز صنایع و معادن خدمات
1380 13.5 11.5 22.4 53.6
1381 14.2 11.0 23.3 52.5
1382 13.8 11.8 23.8 51.5
1383 13.0 11.6 24.3 52.4
1384 13.3 10.8 25.4 52.1
1385 13.1 10.5 26.1 52.1
میانگین 13.48 11.2 24.21 52.36

مدیر سایت