چارچوب مديريت دانش:پایان نامه درمورد ابعاد مدیریت دانش

فرايند :باتوجه به متدولوژي هاي موجود، چارچوب مديريت دانش در رابطه با فرايندها و تكنيك هاي مديريت دانش موارد زير را پيشنهاد مي كند:

1-شناسايي 2 – تسخير 3 – انتخاب 4 – ذخيره سازي 5 – تسهيم 6 – كاربرد 7 – خلق

 

يك راه براي شناسايي دانشي كه بايد در اختيار گرفته شده و كسب گردد (دانشي كه در ذهن افراد متخصص سازمان وجود دارد) انجام مميزي دانش است .به كمك انجام يك مميزي، انواع دانش مورد نياز، منابع، نقاط ضعف و قوت،جريانهاي دانش و … كه جهت توسعه و ايجاد يك استراتژي دانش براي سازمانمورد نياز هستند، آشكار مي شود. براي مثال مي توان به طرح چند سوال سادهبراي كاركنان سازمان، حوزه هاي كليدي دانش را كه در خطر از دست رفتن هستندشناسايي كرد. همچنين مي توان تعيين كرد كه چه دانشي و از چه كسي بايد اخذگردد. نمونه هايي از اين سوالها عبارتند از:

 

1-توجه به بازنشسته شدن و ياانتقال كاركنان طي دو، سه سال آينده و عدم وجود كاركنان جايگزين،

2-كدام حوزه دانش در خطر از دست رفتن است؟

3- كسي در اين زمينه داراي تخصص است؟

4- این بخش از سازمان در مقايسه با اهداف استراتژيك سازمان چه امتيازي از يك تا ده مي دهيد؟

 

در زمينه تسهيم دانش نيز همانگونه كه مورد بحث واقع شد مي بايست به تشويقو ترغيب كاركنان پرداخت. به منظور توسعه كاربرد دانش در مجموعه هاي دولتيمي توان در ساختار سازماني رسمي سازمان، جايگاهي را براي مديريت دانش درنظر گرفت كه به صورت كاملاً تخصصي فعاليت تسهيم و استفاده از دانش رارهبري كرده و پايه هاي فكري و عقيدتي افراد را در اين زمينه اصلاح ميكند. بعد از به اشتراك گذاري دانش بايد دانش كسب شده را به كار برد ودروني كرد تا خروجي كار، خلق مجدد دانش باشد. خلق دانش ممكن است به گونههاي مختلفي مثل محصولات يا خدمات جديد، افزايش نوآوري، بهبود ارتباطات بامشتريان و موارد مشابه آن تجلي كند. اين امر در بخش دولتي به صورتفرايندها و سيستم هاي سازماني، نوآوري و بهبود ارتباطات با عموم و راههايجديد همكاري با يكديگر (در داخل سازمان و يا سازمانهاي ديگر) نمود مي بايد. (نوروزیان، 1384، ص 30)

 

 

فناوري :فناوري در تمامي فرايندهاي مديــــريت دانش مورد استفادهواقع مي شود و در همين راستا راه حلهاي تكنولوژيك فراواني در بازار وجوددارد. مشكل اصلي در انتخاب فناوري مناسب است. بايد دقت داشت كه فناوريصرفاً يك تسهيل كننده است كه طي آن مي توان ارتباط افراد با اطلاعات وهمچنين ارتباط افراد با يكديگر را ايجاد كرد. اما فناوري خود يك راه حلنيست. در زمينه فناوري چارچوب موجود موارد زير را پيشنهاد مي كند:

1- سخت افزار و نرم افزار مناسب براي مديريت دانش را شناسايي كنيد واطمينان حاصل كنيد كه فناوري مورد استفاده متناسب با منابع و همچنينفرايندهاي سازمان است.

2- با شناسايي نيازمنديهاي كاركنان و فرايندهاي در زمينه مديريت دانش، يك زيرساختار تكنولوژيك بسازيد.

3- يك شبكه داخلي (اينترانت) با قابليت برقراري ارتباطات و ايجاد همكاريگسترده در سازمان به منظور تسهيم و به اشتراك گذاري دانش صريح ايجاد كنيد.

4- يك پورتال  دانش ايجاد كنيد كه از طريق شبكه داخلي سازمان بــرايتمامي كاركنان قابل استفاده باشد و افراد از طريق آن بتوانند دانش ضمنيخود را بدون مواجهه چهره به چهره به كمك ابزارهايي مثل پست الكتـرونيك،گروههاي گفـت گو، اتاقهاي گفت گو و كنفرانسهاي صوتي و ويدئويي به اشتراكبگذارند.

5- دانش موجود را سازماندهي كنيد و به منظور قابليت دستيابي و استخراج بهتر، آنها را به كمك سخت افزارهاي الكترونيك ذخيره كنيد.

6- دستيابي سفارشي به منابع دانش را به كمك فناوري فشار يا كشش ايجادكنيد. براي مثال مي توان با بررسي نمايه (پروفايل) شخصي افراد در شبكهداخلي سازمان، حوزه علاقـــــه مندي و تخصص آنها را شناسايي كرد و سپس درمقاطع زماني مشخصي از طريق پست الكترونيك پيغامهايي حاوي مطالبي در موردمسائل مرتبط و مورد علاقه فرد، براي آنها ارسال كرد.

فنــــاوري اطلاعات نقش مهمي را در پياده سازي مديريت دانش بازي مي كند. در واقع مي توان گفت كه پايه اصلي موفقيت مديريت دانش در سازمان براستفاده از فناوري اطلاعات است. سيستم هاي مديريت دانش به كمك ســـــهدسته فناوري توسعه مي يابند. ارتباطات، همكاري و ذخيره و بازيابي سهفناوري مورد استفاده در مديريت دانش هستند.

فناوريهاي ارتبـــاطات به كاربران اجازه مي دهد كه به دانش مورد نياز دستپيدا كرده و با يكديگر (بخصوص با متخصصان) ارتباط برقرار كنند. پستالكترونيك، اينترنت، اينترانت و ساير ابزارهاي مبتني بر وب و حتي نمابر وتلفن جزء فناوريهاي ارتباطات هستند.

فناوريها به ما كمك مي كنند تا كار گروهي را ايجاد كنيم. اعضاي گروه ميتوانند همزمان ويا غيرهمزمان بر روي يك موضوع فعاليت كنند و در عين حال ازلحاظ فيزيكي در يك مكان نباشند. در واقع تلاش اصلي در جهت ايجاد يك فضايمجازي براي انجام كارهاي گروهي است بدون اينكه افراد در كنار هم باشند. طوفان ذهني الكترونيك نمونه كاربردهاي اين فناوري است.

فناوريهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات براساس استفاده از سيستم هاي مديريتپايگاه داده براي ذخيره و مديريت دانش صـريح بنا مي شوند. البته ذخيره ومديريت دانش ضمني نيز ابزارهاي خاص خود را نياز دارد. (نوروزیان، 1384، ص 31)