پیامدرضایت شغلی//پایان نامه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

پیامد های رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر از نظر فیزیک بدنی و توان  ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند. رضایت شغلی یک فرد که براساس تعیین درجه ی سازش یافتگی و ویژگی های روانی _ اجتماعی آن فرد با شرایط کار، ارزشیابی می شود، معیاری برای تعیین عملکرد شغلی است. بعلاوه رضایت شغلی جهت گیری عاطفی ای است که یک شخص در رابطه با شغلش دارد و کارکنانی که امکان ارتقاء شغلی برای آن ها در آینده ای نزدیک امکان پذیر است، از رضایت شغلی بالاتری برخوردار هستند (زمینی، سهیلا، حسینی نسب، زمینی، سمیرا، زارعی،1390، ص31). آرچ[1] و گریتز[2] می نویسند: چنانچه کارکنان مورد حمایت قرار گیرند کار خود را با تنیدگی کمتری انجام می دهند و موجب بهبود روابط فی ما بین و رضایت شغلی می گردد. از سوی دیگر، حمایت موجب افزایش اعتماد به نفس و بهتر انجام دادن کار خواهد گردید (کاهه، هیودی،1391، ص 392). رضایت شغلی نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد و زاییده عواملی چون شرایط و روابط حاکم بر محیط کار، نظام سازمانی شغل و تاثیر عوامل فرهنگی است. رضایت شغلی می تواند باعث ایجاد کار مناسب و بالای کارکنان در سازمان شود و وجود عدم رضایت شغلی باعث ایجاد اختلالاتی در کار سازمان و ایجاد هزینه هایی می شود. در ارتباط با نحوه ایجاد رضایت شغلی لازم به توضیح است که اگر شایستگی های افراد از جمله تحصیلات، سابقه خدمت و پاداش و غیره نادیده گرفته شود قطعا دلسردی و عدم رضایت شغلی کارکنان را به دنبال خواهد داشت، در حالی که توجه به موارد فوق باعث رضایت شغلی کارکنان در سازمان می شود. از جمله مشکلاتی که در سازمان ها به دلیل نارضایتی پیش می آید، می توان به موارد بی علاقگی به کار، کم کاری، غیبت و عدم حضور به موقع، بی توجهی به قوانین، ترک خدمت، افت انگیزه های کار، کاهش مسئولیت پذیری و بی توجهی به رعایت سلسله مراتب ادرای اشاره کرد ( بریمانی، نیاز آذری، صالحی، 1390، صص 29- 28).

سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقا کارکنان می شود. رضایت شغلی تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله عوامل محیطی و شخصی، میزان درآمد، ماهیت و جایگاه اجتماعی شغل، وجهه و اعتبار سازمانی ، ارتقاء شغلی، ایمنی شغلی، عدم ابهام در نقش، شرایط فیزیکی کار و ارتباط با همکاران قرار دارد )ستوده، قربانی، حاجی آقاجانی، رشیدی پور، 1391، ص 233). اغلب کارکنان رضایت از شغل خود را در سازندگی و بالندگی شغلی می جویند چنانچه فرصت های شغلی کافی برای بروز خلاقیت ها و استعداد های خود نیابند، با بیگانگی و نارضایتی شغلی مواجه می شوند. از این رو، میزان رضایت از شغل در کارکنان تحت تاثیر احساس آنان از میزان تاثیر گذاری  بر فرآیند های سازمانی و تولید خدمت یا محصول است. چنانچه فرآیند های سازمانی اجازه بروز توانایی های کارکنان را بدهد، کارکنان میزان بالاتری از رضایت شغلی را تجربه خواهند نمود. در غیر اینصورت، با از خود بیگانگی و کاهش رضایت از شغل و زندگی همراه خواهد بود. نکته مهم تر این که، از خود بیگانگی زمانی دردسرسازتر خواهد شد که کارکنان به خود آگاهی دست یابند و احساس کنند که در فرآیند های اساسی سازمان در زمینه تولید و تصمیم سازی نقشی ندارند (افراسیابی، جمشیدی سلوکلو، قدرتی،1392، ص181).

رضایت شغلی که احساس مثبت فرد نسبت به شغل و شرایط اشتغال است در اشتغال موفق نقش یه سزایی دارد. شغل هر فرد باید تامین کننده قسمت عمده ای از نیاز های مادی، روانی و اجتماعی او باشد اما برخی از انسان ها به علت مشکلات اقتصادی، ضعف مدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و به ویژه توجه نکردن به لزوم ارضاء نیاز های اساسی، دچار احساس نارضایتی می شوند (سعادت، عابدی ،1390، ص 86). در تعریفی کوتاه می توان گفت رضایت شغلی به درجه ای که افراد شغل شان را دوست دارند، اشاره دارد. صاحب نظران از این مفهوم برای نشان دادن ترکیبی از احساسات افراد به اجزای مختلفی همچون: ماهیت کار، سطح حقوق و پرداخت ها، فرصت های ارتقاء و رضایت از همکاران استفاده می کنند. اهمیت مطالعه ی رضایت شغلی نشات گرفته از مجموعه ای از یافته هاست که این یافته ها را می توان درد و محور کلی بیان نمود: رضایت شغلی با افزایش بهره وری، تعهد سازمانی، غیبت و ترک خدمت کمتر، افزایش اثر بخشی سازمانی ارتباط مثبت دارد؛ رضایت شغلی پایین منجر به پیامدهای منفی همچون: رفتارهای انزواگرایانه، افزایش هزینه ها، کاهش سود و نهایتا عدم رضایت مشتری می گردد

(Abdulla et al, 2011, p: 127).

 

به طور کلی مطالعه ی رضایت شغلی سه پیامد اساسی می تواند داشته باشد:

1_ نتایج مربوط به سازمان که شامل، افزایش سازندگی، کاهش نقل و انتقالات کارکنان و جابجایی آن ها، کاهش غیبت و افزایش روابط کاری خوشایند.

2_ نتایج مربوط به فرد، شامل شادکامی بیشتر تحقق خود بیشتر و سلامت روانی و انگیزش بالا.

3_ نتایج مربوط به جامعه که شامل به کار گیری بهتر منابع انسانی، کاهش مشکلات روان شناختی و افزایش پتانسیل سازندگی و توسعه ی جامعه (نورانی پور، اکبر زاده،1390، صص 27- 26).

 

[1]. Arch

[2]. Gritz