پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- قسمت ۶۰


نمودار۴-۱۳) هیستوگرام متغیر خودکارآمدی
با توجه به جدول و نمودار ۴-۱۳ مشاهده می شود که متغیر خودکارآمدی دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۶۹۰۶/۳ ، انحراف معیار ۸۲۲۹۳/۰ و واریانس ۶۷۷/۰است.

  • توصیف متغیر اضطراب

جدول۴-۱۴) توصیف متغیر اضطراب

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس
اضطراب ۳۰۹ ۱ ۵ ۲۷۹۹/۳ ۹۹۷۰۱/۰ ۹۹۴/۰


نمودار۴-۱۴) هیستوگرام متغیر اضطراب
با توجه به جدول و نمودار ۴-۱۴ مشاهده می شود که متغیر اضطراب دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۲۷۹۹/۳ ، انحراف معیار ۹۹۷۰۱/۰ و واریانس ۹۹۴/۰ است.

  • توصیف متغیر استفاده از ICT