“پایان نامه درباره مدیریت ارتباط با مشتری”:اصول مدیریت دانش

 • اصول مدیریت دانش

تعاریف و مفاهیم ارائه شده درباره مدیریت دانش، تا اندازه ای بیانگر اصول مدیریت دانش است. با وجود این، داونپورت در کتاب “دانش کاری” اصول مدیریت دانش را چنین طرح می کند:

 • دانش، نشأت گرفته از افکار افراد است و در افکار آنان جای دارد.
 • تسهیم دانش مستلزم اعتماد است.
 • فن آوری، رفتارهای دانشی جدید را امکان پذیر می سازد.
 • تسهیم دانش باید تشویق شود و پاداش بگیرد.
 • حمایت مدیران و منابع، ضروری است.
 • دانش ماهیتی خلق شونده دارد و تشویق افراد، موجب می شود که دانش به شیوه های غیرمنتظره ای گسترش یابد.
 • برنامه های مدیریت دانش باید با برنامه های آزمایشی آغاز شود (داونپورت و پروساک،1379).

 

 • مزایای مدیریت دانش

دانشمندان مدیریت دانش، مزایای بکارگیری مدیریت دانش را در چهار قلمرو ذکر می کنند:

 • فرایندها با کارآمدی بیشتر انجام می گیرند و نیاز به بازآفرینی راههای انجام کار از بین می رود.
 • فرصت های جدید و بازارها مشخص می شوند.
 • سازمان قادر خواهد بود تغییرات را شناسایی و با واکنش به موقع، خود را با شرایط جدید وفق دهد.
 • سازمان بهره برداری کارا تری از منابع انسانی خود به عمل می آورد.

همچنین دنهام گری[1] هشت مزیت مدیریت دانش را به قرار زیر می داند:

 • جلوگیری از افت دانش
 • بهبود تصمیم گیری
 • انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 • مزیت رقابتی
 • توسعه دارایی
 • افزایش محصول
 • مدیریت مشتری

 

 

 • بکارگیری سرمایه گذاری ها در بخش سرمایه انسانی (داونپورت و گروور[2]،2001)

 

 • مدل های مدیریت دانش

برخی از معروف ترین مدل های مدیرت دانش بشرح ذیل معرفی می گردند:

 • مدل هیکس [3]

مدل “هیکس” (2000) از چهار فرآیند زیر تشکیل شده است:

 • خلق: این امر به توانایی یادگیری و ارتباط بر می گردد. توسعه این قابلیت، تجربه تسهیم دانش، ایجاد ارتباط بین ایده ها و ارتباط با دیگر موضوعات، از اهمیت کلیدی برخوردار است.
 • ذخیره : به عنوان دومین عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است که از طریق آن، قابلیت ذخیره سازمان یافته ی امکان جستجوی سریع اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برای کارمندان دیگر و تسهیم موثر دانش را فراهم می آورد، در ایت سامانه باید دانش های لازم به آسانی برای استفاده همگان ذخیره شود.
 • نشر: این فرآیند به توسعه یک روح جمعی که در آن افراد به عنوان همکاران در جهت دنبال کردن اهداف مشترک احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیت هایشان به یکدیگر وابسته اند، کمک می- کند.

بکارگیری چهارمین فرآیند، از این ایده آغاز می شود که ایجاد دانش، بیشتر توسط کاربرد عینی دانش جدید میسر است؛ این عنصر، دایره فرآیند مرکزی مدیریت دانش متحد را تکمیل می کند (افرازه،1384).

[1] -Denham Grey

 

[2] -Davenport & Grover

[3] -Hicks