:”پایان نامه برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب”

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

کشورهای در حال توسعه نسبت به نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی آگاهی دارند.سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دو جهت دارای اهمیت است: اول، توسعه سرمایه گذاری خارجی در داخل یک کشور نشاندهنده اطمینان سرمایه گذاران خارجی برای کمک به شرایط تولیدی و تداوم اصلاح ساختاری اجتماعی – اقتصادی آن کشور است. دوم، به طور همزمان شکل گیری سرمایه گذاری توسط آن کشور در خارج گامی در راستای شرکت در جهانی شدن اقتصاد و همچنین انجام اصلاحات ساختاری خواهد بود.ریزن (Reisen) از متخصصین اقتصاد بین الملل، نشان می دهد که اگر جریان سرمایه گذاری خارجی به 3 الی 4 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد ، در این صورت نرخ رشد اقتصادی به میزان 5/0 درصد بهبود می یابد.FDI(%of GDP) برای کشورهای مذکور طی سالهای 2003 تا 2011 به شرح جدول زیر می باشد.

جدول2-4- نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
جهان 1.86 2.47 2.41 3.12 4.58 3.54 2.46 2.51 2.94
افغانستان  –
چین 0.00 0.10 0.61 0.88 0.49 1.25 0.88 0.98 0.68
فرانسه 2.98 2.77 5.33 4.94 6.47 5.65 4.09 3.04 3.31
آلمان 0.21 0.73 2.78 4.11 5.17 2.12 2.28 3.37 1.49
هند 0.30 0.30 0.36 1.51 1.40 1.57 1.17 0.78
ایران  –
عراق 0.28 0.68 0.01 0.04 0.11 0.15 0.32
ایتالیا 0.59 1.11 2.28 2.27 4.33 3.01 0.94 1.60 2.46
ژاپن 0.67 0.66 0.99 1.15 1.69 2.70 1.48 1.04 1.97
جمهوری کره 0.64 0.78 0.75 1.17 1.88 2.17 2.06 2.29 1.82
سوئیس 4.68 6.97 13.21 18.89 11.54 8.31 5.26 12.51 6.48
ترکیه 0.16 0.20 0.22 0.17 0.33 0.35 0.25 0.20 0.32
امارات متحده عربی
انگلستان 3.54 4.28 3.52 3.49 11.61 6.16 1.96 1.32 4.39

منبع : بانک جهانی

با توجه با اینکه اطلاعات مربوط به کشورهای افغانستان ، ایران و امارات متحده موجود نمی باشد ؛

در میان کشورهای  سوئیس الویت زیادی به تشویق سرمایه گذاری خارجی داده و انگیزه های متعددی را برای سرمایه گذاران فراهم نموده است ؛ انگلیس ، فرانسه و  آلمان در رتبه های بعدی قرار دارند ولی سایر کشورها ،در سطح پائین تر از سطح جهانی قرار دارند