وظایف مدیریت منابع انسانی:/پایان نامه درمورد مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

فهرست زیر از جمله مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان است که مهمترین آنها عبارت است از :

 • نظارت بر استخدام در سازمان به طوری که این امر در چهارچوب قانون و مطابق با قوانین و مقررات انجام گیرد و حق و حقوق قانونی متقاضیان مشاغل پایمال نگردد.
 • تجزیه و تحلیل مشاغل به طوری که ویژگی های هر یک مشخص و معین گردد.
 • برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان.
 • کارمندیابی، یعنی شناسایی کسانی که شرایط کافی را برای استخدام در سازمان دارا هستند.
 • انتخاب و استخدام بهترین و شایسته ترین نیروهای ممکن برای تصدی مشاغل در سازمان.
 • طراحی و تنظیم برنامه هایی که ورود کارکنان جدید به سازمان را تسهیل و به ایشان کمک می کند تا جایگاه صحیح سازمانی و اجتماعی خود را در آن بیابند.
 • آموزش کارکنان؛
 • تربیت مدیر؛
 • طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان؛
 • طراحی سیستم پاداش؛
 • طراحی سیستم حقوق و دستمزد؛
 • وساطت میان سازمان و سندیکاهای کارگری؛
 • طراحی سیستمی برای رسیدگی به خواسته ها یا شکایات کارکنان؛
 • طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار؛
 • طراحی سیستم انضباط(سعادت، 1385، صص 4-3).

2-2-10- ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی شامل انجام فعالیت‌هاییست كه دارای مبانی، مفاهیم، فرایندها و ابزارهای متفاوتی هستند تا حدی ‌كه در سازمانهای بزرگ برای برخی از آنها واحدهای مستقلی تشكیل می‌دهند. با وجود تفاوت ماهیتی بین این فعالیت‌ها، بیشتر آنها دارای ارتباط از جهت عملیات و اطلاعات هستند. نوزده فعالیت مشخص از مدیریت منابع انسانی عبارتند از :

1- تجزیه و تحلیل مشاغل

2- طراحی شغل

3- طبقه‌بندی مشاغل

4- ارزشیابی مشاغل

5- برنامه‌ریزی نیروی انسانی

6- كارمندیابی

7- انتخاب

8- انتصاب

9- اجتماعی كردن

10- آموزش كاركنان

11- ارزیابی عملكرد

12- بهداشت و ایمنی

13- بیمه و بازنشستگی

14- رفاه

15- انگیزش ، مشاركت و روابط كاركنان

16- حقوق و دستمزد

17- پاداش

18- جابجایی

19- انضباط(دلوی و دیگران، 1389، ص 75).