وضعيت عرضه تن ماهی:/پایان نامه توسعه صادرات کنسرو ماهی

وضعيت عرضه تن ماهی:/پایان نامه توسعه صادرات کنسرو ماهی

وضعيت عرضه در دو سال گذشته و پيش بيني عرضه آن براي پنج سال آينده :

ميزان توليد تون ماهي در كشور ما براساس آمار سازمان بين المللي كشاورزي و خواربار  ملل متحد  (FAO)  و اطلاعات سالهاي 2010 و 2011 با استفاده از مدلهاي پيش بيني، در سازمان شیلات تهيه گرديده است که نتایج آن را می توان در نمايشگر اطلاعاتی زیر مشاهده نمود : (سایت سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحده   www.Fao.com)

 

نمایشگر2-6) وضعيت عرضه  تون در دو سال گذشته و پيش بيني عرضه آن براي پنج سال آينده

نوع كالا

وسيله صيد سال

2010

سال

2011

سال

2012

سال

2013

سال

2014

سال

2015

سال

2016

تون ماهيان

تور طولي 29 100 144 500 754 818 927

تون ماهيان

ديگر وسايل 31971 41143 42079 65489 75845 93256 109816.4

تون ماهيان

تور

كيسه اي

4181 5498 11812 15117 19854 24053 29952

واحد اعداد تن مي باشد.

جمع 36181 46641 54035 80606 98654 118127 140695.4

(سایت سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحده  (فائو)) (www.fao.com

ميزان واردات کنسرو ماهی به كشور :

براساس داده های اطلاعاتی مندرج در دفتر آمار و خدمات ماشيني سازمان گمرك جمهوری اسلامی ایران میزان واردات کنسروهای ماهی بر اساس ارزش اسمی آنها مطابق نمايشگر زیر می باشد :

نمایشگر2-7)- ميزان واردات کنسرو ماهی به كشور

ميزان واردات (ريال) سال
645039481 1386
675409213 1385
241212000 1384
60926826 1383
2244297 1382

(سایت اطلاع رساني سازمان توسعه تجارت جمهوري اسلامي ايران)  www.tpo.ir

برآورد (پيش بيني) صید ماهی براي پنج سال آينده :

با استفاده از عرضه در سالهاي گذشته و استفاده از مدلهاي پيش بيني خواهيم داشت:

 

نمایشگر2-8)  برآورد صید تون ماهی برای 5 سال آینده

نوع كالا 2012 2013 2014 2015 2016
واحد اعداد تن ميباشد. 177881 198990 219207 235850 252607

(بانك داده موجود در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) www.isiri.org

وضعيت تقاضا در پنج سال گذشته و پيش بيني تقاضاي داخلي :

براساس اعلام سايت بين المللي تون ماهيان از سال 2004 تاكنون (طي  هفت سال گذشته ) در ايران ميزان توليد كارخانجات توليد كنسرو تون به شدت رشد نموده و سه برابر شده و هيچگونه تغييري در اين روند افزايشي مشاهده  نمي گردد. اخرين آمار، افزايش توليد  رشد 22 درصدي را نسبت به سال قبل از آن نشان مي دهد. سهم ايران از توليد كنسرو تون ماهي پنج درصد كل توليد جهاني است. كه به معناي جايگاه  پنجمي ايران در توليد اين فراورده غذايي بعد از كشورهايي نظير تايلند، اسپانيا، آمريكا و اكوادور ميباشد. (www.atuna.com)

ميزان صادرات كالا :

براساس اطلاعات مندرج در دفتر آمار و خدمات ماشيني سازمان گمرك جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات کنسرو ماهی براساس داده های اطلاعاتی می باشد .

نمایشگر9-2)  صادرات تون ماهی

ميزان صادرات (ريال) سال
4060932012 1389
15545698670 1388
62004778938 1387
8720462549 1386
6731786672 1385

www.shilat.com

برآورد (پيش بيني) تقاضا براي پنج  سال آينده :

نمایشگر2-10)  برآورد پیش بینی  تقاضای تون ماهی برای 5 سال آینده

ميزان تقاضا (تن) سال
250228 1390
266094 1391
278580 1392
294361 1393
314046 1394


http://fisheries.ir

تجزيه و تحليل موازنه عرضه و تقاضا در بازار براي پنج  سال آينده :

 

(جهت تبديل مقادير عرضه در سال ميلادي به شمسي از ميانگين دو سال متوالي ميلادي استفاده شده است.)

نمایشگر2-11) موازنه عرضه و تقاضا تون ماهی

پيش بيني كمبود يا مازاد عرضه تقاضا سال
39702- 337170 250228 1390
110778 376872 266094 1391
139618 418198 278580 1392
160696 455057 294361 1393
174411 488457 314046 1394

(سایت سازمان توسعه تجارت جمهوري اسلامي ايران)  www.tpo.ir

 پيش بيني (برآورد) قيمت فروش محصول در بازار براي پنج سال آينده :

براساس مدلهاي پيش بيني و استفاده از قيمتهاي سالهاي پيش خواهيم داشت:

 

 

نمایشگر2-12) برآورد قيمت فروش محصول برای 5 سال آینده

قيمت واحد محصول (ريال) (واحد محصول: كنسرو 120 گرمي استاندارد ) سال
12500 1390
10950 1391
11940 1392
12922 1393
13908 1394

(سایت سازمان شيلات  جمهوری اسلامی ایران)  www.shilat.com

مدیر سایت