هوش هيجانی تطابقی:/پایان نامه درمورد هوش و سبکهای تفکر

برخی تعميم‌های احتمالی در مورد رفتارهای هوش هيجانی تطابقی

پاسخ‌ها به طور یکنواخت تطابقی نیستند. نتیجه سبک مقابله ارائه شده، به وسیله تعامل نیازهای شخص، عملکرد و اجبارهای محیط جاری، تعیین می‌شود. مقابله مؤثر، نیازمند یک تناسب خوب بین تعامل محیط شخص، ارزیابی شخص از تعامل و نتیجه رفتار مقابله‌ای می‌باشد (لازاروس[1]، فوکلمن، 1984، ص 73). از این رو اغلب راهبردهای بررسی شده به عنوان راهبردهای غیر انطباقی، ممکن است تحت برخی شرایط انطباقی یا برعکس باشد. مقابله‌های مسأله‌مدار در موقعیت‌های قابل تغییر، بسیار انطباقی هستند در حالی که مقابله هیجان‌مدار در موقعیت‌های غیر قابل تغییر بهترین انتخاب هستند.رفتارهای هوش هیجانی نیز باید با عوامل شخصی و ارزیابی‌های کنترلی(مانند:ارزش‌ها، اهداف و باورها) و در انتخاب اینکه آیا در شرایط مشخص بر اهداف خود تأکید کند یا آنها را کنار بگذارد، هماهنگ باشد.

رفتارهای تطابق شامل مجموعه انعطاف‌پذیری و‌ترکیبی از راهبردهای مقابله است. افراد تمایل دارند که برای مدیریت موقعیت‌های پراسترس و تنظیم هیجان‌ها، هر دو مقابله‌های مسأله ‌مدار         و هیجان‌مدار را به کار گیرند. برای مثال دزدیده شدن اموال شخصی ممکن است موجب عصبانیت شود و ممکن است شخص در این مورد با دوستانش صحبت کند و بدترین حادثه را برای فرد مقصر آرزو کند و در همین موقع به پلیس اطلاع دهد و برای جبران خسارت با شرکت بیمه تماس پیدا کند. استفاده از مجموعه بزرگی از منابع مقابله و انعطاف‌پذیری و خلاقیت ممکن است که مقابله سازگارانه را افزایش دهد.تعدادی از مطالعات پیشنهاد می‌کنند که داشتن تاریخچه مقابله چند سویه با سازگاری خوب، مرتبط بوده است (ماتلین[2] و همکاران،1990؛ پرلین و اسکولر[3]؛ وتینگتون و کیسلر[4]، 1991). عده‌ای نیز معتقدند، اگرچه انعطاف‌پذیری بالاتر ممکن است با سازگاری هیجانی بهتر مرتبط باشد، ولی واکنش‌های مقابله چندگانه در طی یک دوره معین ممکن است که نشان دهنده مقابله غیر مؤثر باشد (کارور[5] و همکاران، 2004).

پاسخ‌های هیجانی ممکن است بر برخی نه همه نتایج تأثیر  بگذارد. یک رفتار بخصوص ممکن است که بر پیآمدهای مختلف تأثیرمتفاوتی بگذارد. هر راهبرد مقابله دارای منفعت‌ها و هزینه‌های مخصوص خود است، برای مثال: انکار بیماری جدی همسر ممکن است که باعث کاهش‌اندوه شود اما روی درمان و مراقبت از همسر تأثیر  منفی بگذارد.

راهبردهای تطابقی خاص ممکن است در مراحل مختلف یک پیشامد پراسترس، متفاوت باشد. انکار ممکن است که با شناسایی و درمان زودهنگام سرطان سینه تداخل کند، به دنبال تشخیص، انکار، واکنش هیجانی شخص یا معنی تهدید زندگی از یک بیماری، ممکن است تأثیرات خیلی متفاوتی داشته باشد راهبردهای اجتنابی ممکن است که در کوتاه‌مدت برای استرس‌زاها مؤثر باشد اما در درازمدت راهبردهای غیر اجتنابی مؤثرترند.

مقابله با واکنش‌های هیجانی ممکن است غیر تطابقی باشد. هیجان‌های تحریک شده در شخص و دیگران توسط پیشامدهای مسأله‌ساز ممکن است مقابله تطابقی را به تعویق ‌اندازد. مشکل در درک هیجانات ممکن است موجب نشخوار ذهنی ناسازگارانه شود (سالوی و همکاران،2000)و هیجانات ناشی از آن، تمایل به عمل نامناسب، مانند پرخاشگری را ایجاد کند. محققان مقابله‌های ناسازگارانه را به هوش هیجانی پایین نسبت می‌دهند، که در پردازش و تنظیم هیجانات منعکس می‌شود با این وجود، این مسأله هنوز کاملاً تأیید نشده است. نشخوار ذهنی ممکن است نتیجه لغزش فراشناخت و توجه به خود ارجاعی شناختی[6] باشد، تا پاسخ هدایت شده به آشفتگی هیجانی. اگر فردی مهارت‌های خوبی درحل مسأله داشته باشد، هیجان‌های سرکش ممکن است فقط یک محرک فرعی باشند که هنگام مقابله مسأله‌مدار مؤثر در حل مطلوب پیش آمد، از بین بروند (زند، 1387، ص 39).

[1] .Lazzarous

[2] . Mattillen

[3] . Perlin&Skooler

[4] . Vetington&kisler

[5]. Carver

[6] .   Self – referent cognition