نیازهای آموزشی کارکنان/پایان نامه آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی

تعیین نیازهای آموزشی کارکنان

با اثبات اهمیت آموزش در پرتو نظرات اندیشمندان وعقاید صاحب نظران دریافتیم که آموزش وسیله ای بسیار موثر در راه تحقق یافتن اهداف سازمان، افزایش کارایی کارکنان و حل قسمت اعظم مسائل و نارسائی هایی که در حین عمل، سازمان بدانها مبتلا می شوند اما آیا هر گونه آموزشی می تواند کارساز باشد؟ و در افزایش کارایی یا حل مشکلات سازمانی مفید افتد؟ از نکات مهمی هستند که باید بدانها پرداخت و به پاسخ مناسب دست یافت. آموزش زمانی می تواند به هدف های مورد نظر خود برسد که ابتدا نیازهای آموزشی موسسه به طور دقیق معلوم شود و شرایط شاغل و مهارت های لازم برای اجرا وظایف ومسئولیت های سازمان شناخته شود. هنگام تعیین احتیاجات آموزشی کارکنان ابتدا باید برآورد شود که آیا آموزش به منظور جلوگیری از نارسایی های آتی و کاهش حوادث در آینده است یا جلوگیری از اشتباهات؟

نیازآموزشی عبارت است از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت، و یا رفتار باید بوجود آید تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف ومسئولیت های مربوط به شغل خود را در حد مطلوب و قابل قبول و منطبق با استانداردهای کاری انجام داده و در صورت امکان زمینه های رشد وتعالی کارکنان را در ابعاد مختلف بوجود آورد. دیوید جنکینز در این رابطه می گوید : «تشخیص احتیاجات آموزشی در مورد آموزش از مهمترین مسائل است، احتیاجات آموزشی افراد شناخته نمی شوند مگر اینکه سرپرست از نحوه کار آنها اطلاع کافی داشته باشد تابتواند چگونگی آنرا تعیین کند». برای اینکه کمیت وکیفیت نیاز آموزشی افراد یا گروههای شغلی در سازمان به درستی معین و معلوم شوند، جمع آوری اطلاعات گوناگون و درست در زمینه های مختلف از طریق روش های علمی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این رابطه است که امر مهم استاندارد مهارت های شغلی مطرح می گردد. استاندارد مهارت های شغلی (شغل فردی یا گروههای مشابه شغلی) در واقع آن چارچوب وقالب مشخص و معین پذیرفته شده ای است که در اثر یک سلسله مطالعات نظری و تجربی و از طریق اسلوب های زمان سنجی و کارسنجی. از نتیجه تجارب عملی کارشناسان و متخصصان آن شغل یا رشته شغلی بدست آمده است(یغمایی سابق، 1392، ص 108).

نیازهای آموزشی را از یک پدیده می توان به دوگروه آشکار و پنهان تقسیم نمود. نیازهای آموزشی آشکار، آن دسته از نیازهای آموزشی است که خود«مورد» یا «موقع» نشان دهنده نیاز آموزشی بوده واحتیاجی به بررسی و تحقیق ندارد. مانند استخدام یک کارمند جدید و بدون سابقه کار که در زمینه های مربوط به شغل جدید مسلماً نیاز به آموزش دارد و یا انتقال یک کارمند از قسمتی به قسمت جدید و یا تغییر«روش» و یا «وسایل و ابزارآلات کاری» که بدیهی است این تغییرات مستلزم آموزش بوده ونیازهای آموزشی برای یادگیری همان تغییراتی است که از نظر دانش و مهارت و رفتار باید در کارکنان مذکور بوجود آید. اما نیازهای آموزشی پنهان در واقع آن نوع نیازهای آموزشی است که با وجود احساس شدنشان تعیین و تشخیص اینکه چه کسانی نیاز به آموزش دارند وآن اشخاص به چه آموزش هایی نیاز دارند، مستلزم تحقیق و بررسی است»

یک سازمان برای اینکه نیازهای آموزشی را مشخص کند باید به ویژگی های زیر توجه نماید :

1- مسئول تعیین نیازهای آموزشی

2- مسئول رفع نیازهای آموزشی

3- دلایل تعییین نیازهای آموزشی

4- بدست آوردن نشان هایی برای تعیین نیازهای آموزشی

5- ارتباط نیاز آموزشی با سازمان ونحوه انجام کار ومزد

6- روش های تعیین نیازهای آموزشی

همانگونه که مشاهده کردیم این مسئله ای نیست که آن را مدیران و مسئولین مراکز آموزشی، واحدهای آموزش سازمان ها و یا استادان و متخصصین آموزشی پشت درب های بسته و در جلسات بحث و مذاکرات معمولی و بدون تحقیقات عملی حل نمایند، بلکه این امر مهم مستلزم تحقیقاتی است که دقیقاً معلوم شود چه کسانی به چه آموزش هایی نیازدارند؟ و بتواند سوالات زیر را پاسخگو باشند تا راهنما والگوی برآورد احتیاجات واقعی و تعیین یک خط مشی صحیح برای آموزش باشد.

1- از اجرای برنامه آموزشی در موسسه یا سازمان چه نتایجی حاصل می شود؟

2- آیا آموزش باید از طریق رسمی به عمل آید یا از طریق غیررسمی؟

3- چه نوع آموزشی مورد نیاز است؟

4-کدامیک از احتیاجات آموزشی سازمان اولویت دارند؟

5- در چه زمانی ودر چه محلی آموزش باید اجرا شود؟

6- چه مزایایی به کارمندانی که آموزش می بینند باید پرداخت شود؟

7- آیا آموزش باید مستمر انجام شود یا متناوب؟

8- به چه ترتیب باید از همکاری موسسات یاری بخش استفاده شود؟(حاجی میر رحیمی، 1389، صص 60-59).