نقش مدیریت منابع انسانی،پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی

نقش مدیریت منابع انسانی،پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی

نقش مدیریت منابع انسانی در سازمانها:

در دنیای امروز سازمانها در وضعیت رقابت دائمی قرار دارند شدت رقابت، هر ساله افزایش می یابد و به طور پیوسته همه سازمانها برای بقا و بالندگی خود به بهبود عملکرد سازمانی نیاز دارند مدیران مجبورند در قبال شیوه های جدیدی که منابع استراتژیک سازمان را به حداکثر می رساند، مدام گوش به زنگ باشند به استناد پژوهش های انجام یافته یک سیستم مدیریت منابع انسانی جامع، عملکرد سازمانی را افزایش می دهد و ضمن پرورش توانایی های سازمان آن را پیشینه سازی می کند( هوسه لید، 1995)

به دلیل اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد او به عنوان طراح و مجری سیستم ها وفرایندهای سازمانی و به دلیل گرایشهای اجتماعی موجود که قدر و ارزش بیشتری برای انسان قائل است از چندی پیش شاهد تغییر نقش اداره امور پرسنل در سازمان بوده ایم. در واقع، به جای این اداره که پیشتر کارهای اداری و دفتری کارکنان را انجام می داد، همان طور که گفته شد امروزه از مدیریت منابع انسانی صحبت می شود نقش مدیریت منابع انسانی نخست تشخیص ، استعدادهای بالقوه نیروهای شاغل در سازمان و سپس فراهم آوردن امکاناتی برای شکوفایی آنهاست( سعادت، 1391)

مدیریت منابع انسانی در تاریخ بلند خود همواره نقش یک نیروی ستادی یا مشاوره ای ایفا کرده است. و همین امر باعث شده است  دیدگاههای مختلفی درباره نقش آن ارائه شود.

یک دیدگاه این است که مدیریت منابع انسانی تنها جنبه عملیاتی دارد و این که فعالیت های این دایره به هیچ وجه راهبردی نیست. از این دیدگاه یا شیوه استدلال، فعالیت های مدیریت منابع انسانی به سادگی انجام دادن کارهای کوچک و در رده پایین است ، یعنی باید بر این امر نظارت کند که حقوق افراد به موقع پرداخت شود و تبلیغاتی را که در مورد کارمند یابی می نمایند در زمان مناسب در روزنامه  درج شود برای کارهای نوبت شب سرپرستی مناسب به کار گرفته شود و هنگامی که مدیری قصد دارد چنین سرپرستی را عزل کند در مورد استخدام سرپرست بعدی این نکات را فراموش ننماید. دیدگاهی پیچیده تر (ولی شاید دقیق تر) درباره مدیریت منابع انسانی این است که نقش آن چیزی نیست جز متناسب ساختن راهبردهای شرکت، از چنین دیدگاههای نقش راهبردی مدیریت منابع انسانی این است که کار کارکنان واحد( کارمند یابی، گزینش، تعیین پاداش  و این قبیل کارها) را با راهبردهای رقابتی و خاص شرکت متناسب نماید از چنین دیدگاهی ، مدیریت ارشد راهبرد شرکت را تدوین می نماید و آنگاه به مدیریت منابع انسانی گفته می شود برای اجرای این اقدام راهبردی شرکت، برنامه های مناسبی تدوین کنند سومین دیدگاه درباره مدیریت منابع انسانی این است که مدیریت مزبور در فرایند برنامه ریزی راهبردی نقش یک شریک و برابر( در مدیریت سازمان) را ایفا می کند در زمان کنونی دایره منابع انسانی باید توجه خود را به فعالیت هایی معطوف دارد که موجب افزایش ارزش در هدفهای نهایی شرکت شود یعنی به فعالیت هایی چون برنامه ریزی راهبردی، تغییر مدیریت، انتقال فرهنگ شرکت و توسعه سرمایه های انسانی بپردازد( پارسائیان و اعرابی، 1378)

با گسترش فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات و دانش، تأکید بر سرمایه انسانی اهمیت فراوانی یافته است. به گونه ای که معیار موفقیت هر سازمانی به میزان دسترسی او به سرمایه دانش از قبیل آموزش ، مهارت و تخصص سطح بالا بستگی دارد. نمونه هایی از نقش های جدید و در حال تغییر مدیریت منابع انسانی را می توان شامل این موارد دانست:

  • نقش مهم مدیریت منابع انسانی در کاهش هزینه های نیروی کار در دنیای رقابت کنونی و افزایش بالای بهره وری
  • واکنش های مدیریت منابع انسانی در برابر نیازهای ذی نفعان و گرایش به مشتری مداری.
  • تلاش برای مواجهه هوشمندانه با چالش های محیطی و اعمال معیارهای زبده گزینی در زمینه شناخت رقبای اصلی حوزه فعالیت و تجدید سازمان برای تعدیل و کاهش فشارهای آنان و نیز جد و جهد برای پیشی جستن از بهترین ها این امر از طریق مکانیزمهایی نظیر طراحی سازمانی، استراتژی نهضت کمال جویی، کوچک سازی و کاهش تعداد کارکنان، مدیریت کیفیت جامع، زبده گزینی، مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و در نهایت، کار گروهی دنبال شده است. و پیامدهایی نظیر کاهش ارتفاع هرم سازمانی ، گسترش قاعده سازمانی ، تفویض اختیارات بیشتر به کارکنان و تشکیل تیم های تخصصی و انعطاف پذیری در کارها را با خود داشته است( عباس پور، 1382)

مدیر سایت