نقش روابط عمومي در سازمان:پایان نامه کارایی روابط عمومی

  • روابط عمومي در نظريه هاي جامعه شناسي سازمان ها:

روابط عمومي ذاتاً امري سازماني است.بنابراين پژوهشگران که در پي تقويت نظريه هاي روابط عمومي موجود و ساختن نظريه جديد هستند،تلاش مي کنند براي تبيين روابط عمومي از ديدگاه هايي مبتني بر جامعه شناسي و بعضي از تحقيقات روان شناسي اجتماعي بهره گيرند. در ادامه به نظريه مهم که با ماهيت سازماني روابط عمومي در ارتباط است اشاره مي کنيم.

 

 

  • نظريه کنش متقابل نمادين:

نظريه کنش متقابل نمادين با ريشه هايش در رفتار گرايي برخي تلاش هاي اوليه جامعه شناسان براي شناسايي کنش هاي متقابل ميان مردم و تاثير اين کنش ها بر جامعه باليدن گرفت.نظريه کنش متقابل نمادين فرض را بر اين ميگذارد که واقعيت اجتماعي چيزي است که مردم آن را چنين مي پندارند.توضيح آن که معناهاي کنش هاي متقابل اجتماعي با معناهايي تعيين مي شود که مردمي که به کنش هاي متقابل ميان خود مشغولند،آنها را وضع کنند.يکي از توانايي هاي علم نظريه کنش متقابل نمادين اين تشخيص است که مردم در کنش هاي متقابل ميان خود از نماد ها استفاده مي کنند و اين که معناهاي آن نماد ها را مي توان از طريق گفت و گو به دست آورد (يکي از اصول و ارکان روابط عمومي گفت و گو با مخاطبان براي رسيدن به هم فهمي مشترک)

درواقع نظريه کنش متقابل نمادين فرض را بر اين مي گذارد که پديده هاي اجتماعي به طور مستمر در وضعيت گفت و گو قرار دارند.از ديدگاه،نظريه پردازان کنش متقابل نمادين که بنگريم ،سازمان ها آن چيزهايي هستند که مردم به آن باور دارند.سازمان ها محصول کنش هاي متقابل اجتماعي هستند.

در واقع روابط عمومي تسهيل گر اين فرايند ارتباطي سازمان با مخاطبان و محيط درون وبرون سازمان ها کار مي کنند بين رفتار ها و هدف ها و نماد هاي بديل سازماني انتخاب مي کنند تا کنش هاي متقابل سازماني را با سازمان ها همچنين با ديگر مشتريان شکل دهي و هدايت کنند.

سازمان ها در ارتباط با يکديگر نقش هايي ايفا مي کنند. کار سازمان ها خلق واقعيت هاي خاص خود است.ساختار هاي سازمان نتيجه نقش هايي است که به صورت الگو در مي آيند.

ارتباط سازماني فرا گرد معناي بر آمده از گفت و گو است.درگيري سازماني نتيجه اختلافات در معاني است،تغيير سازماني نتيجه تعريف دوباره واقعيت ها به حالتي مستمر است.رفتار هاي سازماني عقلاني و وضعي اند نه اينکه از پيش تعيين شده باشند.مديريت سازماني هم واکنشي و هم پيش کشي است.به اين ترتيب ،نظريه کنش متقابل نمادين در اصل شيوه ها و حد و حدود برآمدن ساختارها و فراگردهاي سازماني از تلاش هاي فردي و جمعي براي يافتن و تعريف واقعيت ها را توضيح مي دهد (هزلتون و بوتان ، 1378 ، 90 – 91 )

  • نظريه مبادله:

فرضيه اساسي نظريه مبادله اين است که ساختار هاي اجتماعي از مبادله هاي اجتماعي ميان افراد بر مي خيزد.علاوه بر اين ،اين نظريه بيان مي کند که در مبادله ها افراد (يا سازمان ها) در پي آن هستند که نسبت داده ها و ستانده هاي خود را متوازن سازند.

به طور اخص،اين ديدگاه فرض مي کند که مردم وقتي به ايجاد روابط و حفظ آن اقدام مي کنند که باور داشته باشند پاداش هاي ناشي از آن از هزينه هايش بزرگ تر خواهد بود.نظريه مبادله  مثل نظريه کنش متقابل نمادين  ريشه هاي تاريخي اش در رفتار گرايي است.اين نظريه بر خلاف کنش متقابل نمادين،ريشه در نظريه اقتصاد خرد دارد و عناصري را از الگوي پوزيتوسيتي به کار مي گيرد.

نظريه پردازان اصل اين ديدگاه فرد را به عنوان واحد تحليل گرفته اند.

نظريه مبادله منتقل شده به سطح سازماني فرض را بر اين مي گذراد، افرادي که در سازمان ها کار مي کنند درباره تصميم هاي مربوط به رفتارها و هدف ها ي سازماني جايگزين آنها براي حفظ برابري در قدرت و مبادله منابع، کنش متقابل سازماني را با سازمان ها و حوزه هاي ديگر به طور جمعي قالب ريزي و هدايت مي کنند.

ساخت هاي سازماني حاصل نياز به حفظ تعادل در مبادله ها است.برقراري  ارتباط سازماني و ناکامي در برقراري آن زماني حادث مي شود که روابط عمومي حالت تعادل نداشته باشند.تضاد سازماني زماني روي مي دهد که داده ها و ستانده ها متوازن نباشد و سازمان از اقدام براي اعاده توازن خوداري کنند. تغيير سازماني از مذاکره دائمي بر سر داده ها و ستانده ها ناشي مي شود.مديريت سازماني در اين مذاکره ها هم واکنشي و هم پيش کشي است.هنگامي که پژوهشگران ابعاد مولفه روابط عمومي در سازمان ها را تحليل مي کنند. شناخت نکات متعدد مربوط به مذاکره ها يا مبادله ها امکان پذير است.

نظريه مبادله را مي توان براي کمک به مطالعه انگيزه هاي سازمان ها در فراگرد هماهنگي دروني ،اجتماعي شدن،تصميم گيري و ارتباطاتشان به کار گرفت(هزلتون و بوتان 1378)

  • نقش روابط عمومي در سازمان:

ممکن است از متوليان امر روابط عمومي اين انتظار مطرح باشد که با توجه به نقشي که در حوزه تماس سازمان با گروه هاي اجتماعي بازي مي کنند،با توجه به ارائه اطلاعات از محيط به مديريت و خصوصاً روابط موجود بين سازمان و گروه هاي کليدي مخاطب درون محيط-که به سازمان اختصاص دارد-از توان بالقوه در تاثير گذاري در روند تصميم گيري استراتژيکي سازمان برخوردار باشند . اگرچه ممکن است اين نيروي بالقوه با توجه به نحوه دريافت و فهم، نقش آنان توسط اشخاص درون سازمان آزاد نشود.همان گونه که (کاتليپ و همکاران) در سال 1984 بيان مي کنند،دست اندرکاران و کارشناسان روابط عمومي با اتخاذ نقش هاي متفاوت در سازمان و با بهره گيري از الگوهاي رفتاري،با رخدادهاي متفاوت برخورده کرده و انتظارهاي سايرين را تعديل ميکنند و شکل منطقي به آنها مي دهند.