معیار ارزیابی کیفیت سود//پایان نامه درباره مديريت سود فزاينده

برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکاء به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیتهای آتی مؤثر باشد. بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیمات آنها تأثیر دارد، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود، مورد توجه خاص سرمایه گذاران است(کردستانی و مجدی،1386)

به دلیل اهمیت سود به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی ناگزیر به ارزیابی کیفیت سود گزارش شده توسط بنگاه های اقتصادی می باشند(هاشمی و صادقی،1389)

2- 12معیارهای ارزیابی کیفیت سود

از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد، بنابراین معیار ارزیابی یکسانی نیز وجود ندارد. به طور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را می توان به شرح ذیل بیان نمود(خواجوی و ناظمی،1384).

2-12-1  مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود

1-پایداری سود

2- قابلیت پیش بینی سود

3- نوسان پذیری سود

2-12-2 مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد

1-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود

2- تغییر در کل اقلام تعهدی

3- پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری

4-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانات نقدی

2-12-3 مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی

1-مربوط بودن

2- قابلیت اتکاء

2-12-4 مفهوم کیفیت سود بر اساس تأثیر گذاری در تصمیم

1- قضاوت ها و برآوردها، معیار معکوسی از کیفیت سود

2- رابطه معکوی بین کیفیت سود و تغییر کاربری استاندارد های حسابداری(یعنی بین میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیش بینی خواهند برد و کیفیت سود رابطه معکوسی وجود دارد.)