مطالعه موانع برون سپاری آموزش در ورزش از دیدگاه کارشناسان و مدیران ورزشی استان کردستان- قسمت ۷

طالبی و کریمی (۱۳۸۶) در پژوهشی با توجه به ابعاد مختلف برون سپاری، میزان اثرگذاری عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی بر تصمیم برون سپاری را از نقطه نظر مدیران سطح عالی شرکت های تولیدی استان تهران بررسی کردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان از اثرگذاری بیشتر عوامل درون سازمانی بر تصمیم برون سپاری دارد.
رهنورد و خاوندکار (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان تأثیر اشتراک دانش بر توفیق در برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیدند که اشتراک دانش در پوتو متغیرهای وضعی، موفقیت راهبرد برون سپاری را تحت تأثیر قرار می دهد. به سخن دیگر رابطه اشتراک دانش به عنوان یک متغیر مستقل با توفیق در برون سپاری به عنوان متغیر وابسته از یک سو از متغیر میانجی به نام شراکت پذیری تأثیر می پذیرد و از سوی دیگر، قابلیت سازمانی در این ارتباط در نقش متغیر تعدیل کننده ظاهر می شود. بنابراین برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که از طریق رابطه شراکت پذیری هر یک از طرفین در دانش یکدیگر سهیم شوند و با تقویت قابلیت های سازمانی خود برای کاربرد دانش کسب شده در سازمان خود تلاش نمایند.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
فرمانبر و هوشمند (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان تحلیل عملکرد خصوصی سازی در ایران اذعان داشتند که خصوصی سازی از جنبه فنی موجب بهبود کیفیت کالاها و خدمات می شود که بر اساس ایجاد فضای رقابتی در تولید کالاها و خدمات حاصل می گردد.
خداپرست و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد به این نتیجه رسیدند که میزان کارآیی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معناداری یافته است.
محمودی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان بررسی اثر استفاده از استراتژی برون سپاری بر بهره وری صنعت بانکداری به این نتیجه رسیدند که بین برون سپاری با بهره وری رابطه ای وجود ندارد. این در حالی است که ارتباط مثبت و معناداری بین اجزای بهره وری مشاهده می شود که این امکان را فراهم می کند که با هزینه کمتر موجبات ارتقاء بهره وری را فراهم آورد.
ادب و مینویی (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان ارزیابی قابلیت روش های برون سپاری به این نتیجه رسیدند که ابعاد برون سپاری فرایندهای سازمانی عبارتند از: کیفیت، ریسک اقتصادی و فنی، تحول و تکنولوژی.
عکس مرتبط با اقتصاد
حسینی و رحیمی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان میزان اثربخشی طرح های برون سپاری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی به این نتیجه رسیدند که برون سپاری باعث سرعت انجام کار، کنترل بهتر فعالیت ها، افزایش کیفیت خدمات، استفاده از مهارت فنی، آزاد شدن سرمایه، کاهش نیروی انسانی و صرفه جویی در وقت مدیران در دانشگاه می شود.
مهرگان و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه جهت برون سپاری فرایندهای کسب و کار با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای به این نتیجه رسیدند که برون سپاری به صورت نزدیک نسبت به برون سپاری به صورت دور و عدم انجام برون سپاری از امتیاز بالاتری برخوردار بوده و در اولویت قرار دارد.
محقق و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان تأثیر برون سپاری خدمات دارویی مراکز بهداشتی درمانی روستایی بر رضایت مندی بیماران به این نتیجه رسیدند که میانگین کلی رضایتمندی از خدمات دارویی داروخانه های واگذار شده و واگذار نشده بالاتر از حد متوسط است. همچنین شایع ترین عامل نارضایتی مربوط به صرف وقت ناکافی توسط کارکنان داروخانه ها برای مشاوره بیماران بود.
همتی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی دریافتند که ترس از کمبود مهارت پیمانکاران مهمترین مانع در برون سپاری آموزش می باشد.
کاووسی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان بررسی سطح تمایل به برون سپاری بر اساس ویژگی های واحدهای مختلف بیمارستانی از دیدگاه مدیران و کارکنان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز به این نتیجه رسیدند که بیشترین تمایل به برون سپاری مربوط به خدمت تغذیه و کمترین تمایل به برون سپاری مربوط به خدمات پرستاری است. رسم ماتریس تصمیم گیری نشان داد که باید به طور استاندارد تمایل به برون سپاری خدمات پرستاری، رادیولوژی و آزمایشگاه کم و تمایل به برون سپاری خدمت تغذیه زیاد باشد. مقایسه ها نشان داد که بین نتایج حاصل از ماتریس تصمیم گیری خدمات رادیولوژی و آزمایشگاه و تمایل به برون سپاری خدمات از نظر مدیران تفاوت وجود دارد.
محمدکریمی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمات استراتژیک برون سپاری به این نتیجه رسیدند که عوامل درون سازمانی بر تصمیم استراتژیک برون سپاری مؤثر می باشد.
پیربطولی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان ارائه چهارچوبی برای ارزیابی و اولویت بندی ریسک های برون سپاری پروژه های شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری به این نتیجه رسیدند عیوب ساختاری، عیوب عملکردی و تأخیر در شروع و اجرای پروژه اهمیت بیشتری در برون سپاری پروژه ها دارند و فاکتورهای نوسانات موجود در تبادلات پولی، عدم اطمینان به تغییرات تکنولوژی و نیازهای مشتری، فقدان تجربه، مهارت و دانش در زمینه برون سپاری و کمبود مهارت های مورد نیاز برای اجرای پروژه ها در سطح بالا بوده و نیازمند اعمال کنترل های مدیریتی بالاتری می باشند.
سلمانی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان ارزیابی تجربه برون سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارائه شده در پایگاه های بهداشتی دولتی و برون سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران به این نتیجه دست یافتند که بین دانش برنامه ای پرسنل پایگاه های دولتی و برون سپاری شده اختلاف معناداری وجود ندارد.
قاسمی و همکاران (۱۳۹۲) دریافتند عیوب ساختاری، عیوب عملکردی و تأخیر در شروع و اجرای پروژه اهمیت بیشتری در برون سپاری پروژه ها دارند و فاکتورهای نوسانات موجود در تبادلات پولی، عدم اطمینان به تغییرات تکنولوژی و نیازهای مشتری، فقدان تجربه، مهارت و دانش در زمینه برون سپاری و کمبود مهارت های مورد نیاز برای اجرای پروژه ها در سطح بالا بوده و نیازمند اعمال کنترل های مدیریتی بالاتری می باشند.
موسی زاده و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان شناسایی و اولویت بندی واحدهای بیمارستانی قابل برون سپاری بر اساس شاخص های مرتبط دریافتند که شاخص کیفیت با توافق با اهمیت ترین شاخص و شاخص بار کاری پرسنل با توافق کم اهمیت ترین شاخص مد نظر بود. بخش های پشتیبانی و پاراکلینیکی نیز به ترتیب بیشترین پتانسیل را برای برون سپاری داشتند. همچنین ریاست، مدیریت و امور مالی هم بخش هایی بودند که استفاده از برون سپاری در موردشان تأیید نشد.
نایب زاده و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان بررسی نقش واحد سازمانی حسابداری در اتخاذ تصمیمات برون سپاری سازمان به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین شدت رقابت و اندازه شرکت با میزان مشارکت واحد حسابداری در اتخاذ تصمیمات برون سپاری وجود دارد و بین عملکرد شرکت راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز با میزان مشارکت واحد حسابداری در اتخاذ تصمیمات برون سپاری رابطه معناداری وجود ندارد.
حسابداری

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۲٫۱۰٫۲٫ پژوهش های خارج از کشور

 

مک لوور[۴۲] (۲۰۰۰) در پژوهشی به منظور ارائه یک چهارچوب اجرایی برای برون سپاری به نکاتی که به نظر ایشان نقش مهمی در موفقیت اجرای برون سپاری دارند اشاره کرد که این نکات شامل مواردی چون تعریف فعالیت های مهم، رویکرد بلند مدت و استراتژیک، تشکیل تیم قوی و مناسب، شناسایی میزان تفاوت بین قابلیت های سازمان با رقبا و تأمین کنندگان، بررسی دقیق هزینه های مرتبط، بررسی دقیق منابع تأمین و انتخاب بهترین نوع رابطه با تأمین کنندگان می باشد.
تام و همکاران[۴۳] (۲۰۰۵) پژوهشی را بر شناسایی عوامل موفقیت در شرکت های کوچک و متوسط تولید کننده پوشاک در هنگ کنگ متمرکز کرد و عواملی را به عنوان موفقیت شناسایی کردند که عبارت بودند از: تعهد مدیریت ارشد، انتخاب و آموزش پرسنل مناسب برای اجرای برنامه ها، به کارگیری و ایجاد شایستگی های لجستیک، تجزیه و تحلیل کامل تأمین کننده، انتخاب صحیح و دقیق تأمین کننده، ایجاد اعتماد و اطمینان و روابط باز با تأمین کننده، توسعه یک برنامه ارتباطی جامع با تأمین کنندگان، تسهیم ریسک ها و منافع با تأمین کنندگان، ایجاد و حفظ روابط بلند مدت و انطباق پذیری و انعطاف پذیری با تغییرات محیطی در بازار.
پارک و کیم[۴۴] (۲۰۰۵) به بررسی تأثیر برون سپاری سیستم های اطلاعاتی بر کیفیت خدمات و فعالیت های نت پرداخته است که در نهایت نشان می دهد برون سپاری لزوماً منجر به بهبود کیفیت و خدمات و کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی در دراز مدت نمی شود.
گنزالز و همکاران[۴۵] (۲۰۰۵) در پژوهشی به بررسی عوامل تأثیرگذار موفقیت در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی پرداختند. آنها در مطالعات خود عواملی همچون درک صحیح و روشن از اهداف خریدار، انتخاب درست و مناسب تأمین کننده، مقاصد روشن و شفاف مورد نظر سازمان برون سپار در نتیجه برون شپاری، توجه خاص سازمان خریدار به مشکلات تأمین کنندگان، تماس های مکرر بین سازمان خریدار و تأمین کننده، تعهد و درگیری مدیریت ارشد و وجود ساختار مناسب در قراردادها را به عنوان عوامل اثرگذار در موفقیت معرفی کردند.
بربکری و کاست[۴۶] (۲۰۰۵) به تحلیل عملکرد ۷۹ شرکت تازه خصوصی شده در ۲۱ کشور در حال توسعه که خصوصی سازی کلی یا نسبی را بین سال های (۱۹۹۲-۱۹۸۰) تجربه کرده بودند پرداختند. آنها به افزایش چشمگیر میزان سودآوری، کارآیی عملکرد، افزایش سرمایه گذاری ثابت، افزایش اشتغال و کاهش اتکا به وام و افزایش سود سهام پی بردند. تغییرات در میزان سودآوری در کشورهای با درآمد متوسط بیش از کشورهای با درآمد پایین بود.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
لوک[۴۷] (۲۰۰۶) در پژوهشی به این نتیجه رسید که بر پایۀ سامانه های حفاظتی و پالایشی، فرایندها و رویه های کارکرد برون سپاری، نیروهای مسلح در ایالات متحده به اهداف برون سپاری دست خواهد یافت.
لوری[۴۸] (۲۰۰۶) در پژوهشی دلیل شکست برون سپاری فعالیت های نت را در مورد یک سازمان بررسی کرده و راه کارهای جدیدی را برای رفع مشکلات ارائه می کند. در واقع مشکل اصلی سازمان مورد بررسی این بوده که به بهانه کاهش هزینه ها و افزایش بهره روی، فعالیت محوری خود را برون سپاری کرده و کارکنان با تجربه و متعهد خود را نیز که سال ها در زمینه تخصصی سازمان مهارت داشتند از دست داده بودند.
تیبور کرمیک[۴۹] (۲۰۰۶) در پژوهشی با بر شماری یکسری عوامل با عنوان مزایا مانند کاهش هزینه، افزایش کیفیت و عوامل دیگر مانند از دست دادن مرکز اطلاعات افزایش یکسری از هزینه ها به عنوان ریسک ها مطرح می کنند که هر سازمانی با توجه به این عوامل تصمیم به برون یا درون سپاری برخی از فعالیت ها می گیرد. در صورتی که تصمیم به برون سپاری باد، عواملی چون هزینه ها، محیط، استراتژی و ویژگی های فعالیت، فعالیتی را که می تواند برون سپاری نماید مشخص می گردند.
تنگ و همکاران[۵۰] (۲۰۰۶) در پژوهشی عوامل موفقیت در برون سپاری را به سه گروه مزایای استراتژیک، مزایای اقتصادی و مزایای تکنولوژیکی دسته بندی کرده اند.
کیم و همکاران[۵۱] (۲۰۰۶) عوامل مؤثر در برون سپاری کسب و کار را به صورت صرفه جویی در هزینه ها، تمرکز بر شایستگی محوری، انعطاف پذیری، امنیت اطلاعات، از دست دادت کنترل مدیریتی، اتحادیه های کارگری، مسائل اخلاقی و کیفیت خدمات تأمین کنندگان شناسایی کردند.
یانگ و همکاران[۵۲] (۲۰۰۷) با انجام پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که شاخص های اصلی در برون سپاری عوامل اقتصادی، میزان منابع، استراتژی سازمان، ریسک، ملاحضات مدیریت و کیفیت بیان کردند.
مارشال و همکاران[۵۳] (۲۰۰۷) در پزوهشی به این نتیجه رسید شرکت هایی که ارتباط بهتری را با پیمانکار خود برقرار کردند به سطح بالایی از موفقیت در زمینه برون سپاری رسیدند و همچنین در این حالت عملکرد شرکت نیز بهبود یافته است.
حفیظ[۵۴] و همکاران (۲۰۰۷) در بحث فعالیت های غیر محوری سازمان برای برون سپاری، عواملی نظیر رقابت پذیری، میزان دانش و دارایی های درگیر در فعالیت ها و فرایندهای مورد نظرذ و قابلیت های عمومی و منحصر به فرد سازمان در آن حوزه را مؤثر می داند.
تین[۵۵] (۲۰۰۸) در پژوهشی به ارائه الگویی برای موفقیت برون سپاری تأمین نظامی، از منظر ارتباطات مشتری- تأمین کننده پرداخت. وی به این نتیجه رسید که ساختار عامل انسانی ممکن است یک تعیین کننده کلیدی در کیفیت ارتباط نباشد، اما همچنان تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر موفقیت برون سپاری تأمین نظامی دارد.
فریمن و اسکاس[۵۶] (۲۰۰۸) در پژوهشی بیان کردند که شرکت های خصوصی نقش فزاینده ای در تهیه گستره ای از خدمات نظامی دارند، البته بیشتر آنها فعالیت های برون سپاری شده از سوی وزارت دفاع و نیروهای مسلح می باشند.
سلسوک[۵۷] (۲۰۰۸) در پژوهشی شاخص های اصلی در برون سپاری را به عوامل ریسک و مزایا تقسیم بندی کرده که به ۱۲ زیر شاخص: هزینه های پنهان، تأمین کنندگان خدمات اینترنتی، کاهش کنترل مدیریت، مشکلات اخلاقی کارکنان، محیط، تأمین کنندگان، صرفه جویی در هزینه ها، تمرکز بر شایستگی های اصلی سازمان، انعطاف پذیری، دسترسی به مهارت ها و منابع، کیفیت خدمات و نوآوری تقسیم بندی کرده است.
ناکاتسو و لاکوو[۵۸] (۲۰۰۹) در پژوهشی به تعیین مهمترین فاکتورهای ریسک در پروژه های برون سپاری گترش نرم افزار، در داخل و خارج از کشور از نظر کارفرما می پردازند. آنها فاکتورهای ریسک را در سه دسته کلی ریسک هایی که در داخل و خارج از کشور مشترک هستند، ریسک هایی که در خارج از کشور دارای اهمیت زیادی هستند و ریسک هایی که در خارج کشور منحصر به فرد می باشند، تقسیم می کنند.
ویلکاکس و همکاران[۵۹] (۲۰۰۹) در پژوهشی عوامل موفقیت در برون سپاری را به صورت دوجانبه شامل میزان حمایت مدیران ارشد، درجه برون سپاری، فرایند ارزیابی، جزئیات نظارت بر تأمین کنندگان، ارتباط متقابل با آنها، صداقت، استانداردها و میزان مشارکت با تأمین کنندگان تعریف می کنند.
چو و چو[۶۰] (۲۰۰۹) در پژوهشی به این نتیجه رسید که در مجموع سه دسته ریسک موجود در خصوص برون سپاری عبارتند از ریسک های هنگام قرارداد، ریسک های قبل از قرارداد و ریسک های بعد از قرارداد.
مک دونالد[۶۱] (۲۰۱۰) در پژوهشی برآوردهای پیشین در مورد قابلیت انعطاف جانشینی بین کار و سرمایه نظامی را در کارکرد تولید نظامی بهبود داد. وی همچنین برآوردی از انعطاف پذیری بین کار نظامی و غیر نظامی در کارکرد تولید نظامی ایجاد کرد. سوم اینکه اثر بلند مدت سطح برون سپاری بر مجموع مخارج نظامی برآورد شد.
کروز و قوش[۶۲] (۲۰۱۰) به بررسی تناسب بین برون سپاری و شدت رقابت و تأثیر برون سپاری بر زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پرداختند و بیان کردند که بین شدت رقابت و میزان برون سپاری فعالیت ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی با افزایش شدت رقابت برون سپاری نیز افزایش می یابد.
باستینزا و همکاران[۶۳] (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی رابطه بین برون سپاری و قابلیت های رقابتی و عملکرد در شرکت های خدماتی پرداختند. نتایج در این پژوهش حاکی از آن بود که بین برون سپاری و شدت رقابت همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی افزایش شدت رقابت منجر به افزایش برون سپاری شده است. همچنین بین برون سپاری و عملکرد شرکت نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
آبدلا و وارنر[۶۴] (۲۰۱۲) در پژوهشی دریافتند که حوزه های اصلی ریسک در موضوع برون سپاری عبارتند از، قرارداد، مالی، حقوقی، محیط سازمانی، برنامه ریزی و کنترل، گستره و نیازهای پروژه، تیم کاری و مشتریان که ریسک های مربوط به تیم کاری و پیچیدگی در همه موارد مطرح شده می باشند.

 

فصل سوم:روش پژوهش

 

فصل سوم
روش پژوهش
در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق بحث شده و سپس به معرفی جامعه و نمونه آماری، ابزار اندازه گیری، ملاحضات اخلاقی و در پایان روش جمعآوری داده ها و روش های آماری بیان شده است.

 

۱٫۳٫ روش تحقیق

 

روش این پژوهش با توجه به نوع مطالعه از نوع توصیفی و به لحاظ اهداف تحقیق از نوع کاربردی میباشد که به صورت میدانی انجام خواهد گرفت. بنابراین پژوهشگر سعی میکند تا آن چه هست را بدون هیچگونه دخالت ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.

 

۲٫۳٫ جامعه آماری

 

جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان و مدیران ورزشی استان کردستان که شامل ۴۵ هیئت می شود که در هر کدام از آنها ۱۰ نفر کارشناس و مدیر و حدوداً ۴۵۰ نفر تشکیل دادند.

 

۳٫۳٫ نمونه آماری

 

با توجه به کوچک بودن حجم جامعه، نمونه آماری ۲۰ هیئت فعال انتخاب شد که محدودۀ (۲۰۰=N) در نظر گرفته شد.

 

ابزار اندازه گیری

 

با توجه به هدفهای پژوهش و ماهیت آن مناسبترین روش برای گردآوری داده های مورد نیاز تکمیل پرسشنامه بود، بدین منظور از پرسشنامه ای به شرح ذیل استفاده شد:
پرسشنامه شناسایی موانع برون سپاری آموزش همتی و همکاران (۱۳۹۱) می باشد که شامل۲۲ گویه شامل سوالات ۱ تا ۳ بالارفتن هزینه ها ، ۴ تا ۷ مربوط به عدم اطلاعات کافی ، ۸ تا ۱۰ مربوط به دشواری تغییر پیمانکاران ، ۱۱ تا ۱۲ مربوط به از دست رفتن کزیت رقابتی ، ۱۳ تا ۱۴ مربوط به واکنش منفی کارکنان ، ۱۵ تا ۱۷ مربوط به ترس از موفقیت ، ۱۸ تا ۱۹ مربوط به عدم تعهد خدمات ، ۲۰ تا ۲۲ مربوط به منابع می باشد. پرسشنامه از نوع پاسخ بسته بوده و مقیاس اندازه گیری لیکرت پنج گزینه ای از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق می باشد.

 

۴٫۳٫ روایی و پایایی ابزار تحقیق

 

در این تحقیق، پرسشنامه ها پس از ترجمه، روایی صوری[۶۵] و محتوایی[۶۶] آنها توسط اساتید و صاحب نظران مدیریت ورزشی خصوصاً افراد متخصص در حوزه تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت. با مطالعۀ مقدماتی بر روی ۲۰ نفر از کارشناسان و مدیران ورزش پایایی[۶۷] پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برابر ۸۲/۰ به دست آمد.

 

۵٫۳٫ ملاحظات اخلاقی

 

هرچند در طراحی پرسشنامه از ذکر نام و نام خانوادگی خودداری شده بود با این حال جهت رعایت مسائل اخلاقی و انسانی، تمام اطلاعات پرسشنامه ها نزد پژوهشگر محفوظ خواهد ماند. همچنین برای تکمیل پرسشنامه رضایت کامل افراد در نظر گرفته شد.

 

۶٫۳٫ روش جمعآوری داده ها

 

در این پژوهش برای جمعآوری داده های مورد نیاز از دو شیوه استفاده شده است:
الف. روش کتابخانهای
جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از پایان نامه، کتب، نشریات، فصلنامه های داخلی و خارجی و ماهنامهها استفاده شده است. همچنین برای دستیابی به منابع جدید فارسی و خارجی از اطلاعات موجود در سایتهای اینترنتی معتبر استفاده شد.
ب. روش میدانی
به منظور جمعآوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است. برای از بین بردن عامل مخل ملاحظات اداری و اطمینان افراد از عدم افشای اطلاعات، پرسشنامه ها بدون ذکر نام و نام خانوادگی طراحی شده و به افراد اطمینان داده شده است که پرسشنامه های آنها همه با هم تجزیه و تحلیل آماری شده و نتایج تحقیق صرفاً جهت ارائه در پایان نامه دانشگاهی استفاده میشود. همچنین برای کنترل طول زمان، پرسشنامه ها در مدت کوتاهی توزیع و جمعآوری شد.

 

۷٫۳٫ روش های آماری تحلیل داده ها

 

بطور کلی با توجه به اهدف تحقیق، فرضیات تحقیق، مقیاس اندازه گیری و روش تحقیق از تکنیکهای آمار توصیفی و استنباطی و سازماندهی اطلاعات از نرم افزار آماری ۲۱SPSS و در سطح معناداری ۰۵/۰≥P استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش آمار توصیفی و آمار استنباطی است. به منظور تعیین فراوانی، میانگین، انحراف معیار و رسم نمودارها از شاخصهای توصیفی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق از آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرنوف (جهت تعیین نرمال بودن داده ها)، آزمونt تک نمونه ای (برای بررسی تفاوت بین میانگین) , آزمون فریدمن (برای الویت بندی متغیرها) استفاده گردید. آنالیز داده ها به وسیله نرم افزار۲۱SPSS انجام شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *