مدیریت استراتژیک منابع انسانی:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

برون سپاري[1]:

هنگامي که سازمان بر پايه يک قرارداد (پيمان تعهد شده)، برخي از فرآيندهاي خود را به بيرون از سازمان واگذار مي نمايد،اين عمل را ”’برون‌سپاري”’ مي‌نامند. نوع و گستره كنترل هايي كه براي اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال مي  گردد بايد تعريف شوند.

هنگامي كه سازمان فرايندهايي را كه بر انطباق محصول با الزامات تاثيرمي گذارند به بيرون از سازمان واگذار نمايد، بايد از كنترل اين گونه فرايندها اطمينان حاصل نمايد. نوع و گستره كنترل هايي كه براي اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال مي گردد، بايد در سيستم مديريت كيفيت تعريف شود. فرايندهايي كه براي سيستم مديريت كيفيت اشاره شده در بالا مورد نياز هستند، شامل فرايندهاي فعاليت هاي مديريتي، فراهم ساختن منابع، پديدآوري محصول و اندازه گيري، تحليل و بهبود مي گردند. فرآيند برون سپاري شده، فرآيندي است كه سازمان براي سيستم مديريت كيفيت خود به آن نياز دارد و اجراي آن فرآيند را به طرف برون سازماني واگذار كرده است. ( الوانی، اشرف زاده، 1386)

20.2  مدیریت استراتژیک منابع انسانی:

تعريف هاي متعددي براي مديرت استراتژيک منابع انســـاني بيان شده است که در اينجا به چند مورد از آنها اشاره مي‌شود‌:
–  مديريت استراتژيک منابع انساني عبارتست از : مرتبط ساختن مديريت منابع انساني با هدف هاي کوتاه مدت و بلند مدت استراتژيک براي بهبود عملکرد سازمان و ايجاد فرهنگ سازماني که بتوان انعطاف پذيري و خلاقيت را تقويت کرد.(والتون، 1388)

مديريت استراتژيک منابع انساني عبارتست از : استفاده از منابع انساني به صورتي برنامه ريزي شده و انجام کارهايي با هدف قادر ساختن سازمان براي تامين هدف هاي مورد نظر( اعرابی، فیاضی،1388)
مديريت استراتژيک منابع انساني عبارتست از : دور انديشي فراگير، نوآور و تحول گرايي سازمان يافته در تامين منابع انساني سازمان، پرورش و بهسازي آن، تامين کيفيت زندگي کاري براي آن و بالاخره به‌کارگيري بجا و موثر اين منبع استراتژيک با شناخت و اعمال جنبه هاي تاثير پذيري و تاثير گذاري محيط درون سازماني و برون سازماني در راستاي تبيين استراتژي ها، به منظور تحقق رسالت و هدفهاي سازمان(ميرسپاسي، 1381).

1.20.2 اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی:

هدف اساسی مدیریت استراتژیک منایع انسانی، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین ومطئن شدن از این نکته است که سازمان از کارمندان ماهر، متعهد و با انگیزه ، در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار است. هدف آن ایجاد حس هدفمند وجهت دار بودن در محیط های اغلب پر تلاطم است تا بدین وسیله نیاز های تجاری سازمان ونیاز های فردی و گروهی کارکنان از طریق طراحی و اجرای برنامه ها وسیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تامین شود. ( مایکل ارمسترانگ[2]، 1381)

21.2 رضایت مشتری:

هر مشتري پس از دريافت خدمت يا خريد و استفاده از يک کالا ممکن است به طور کلي راضي و يا ناراضي باشد، پرسش اين است که رضايت چيست و رضايت مشتري چگونه ايجاد مي ‌شود، در پاسخ بايد گفت رضايت احساس مثبتي است که در فرد پس از استفاده از کالا يا دريافت خدمت ايجاد مي شود، احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتري و عملکرد عرضه کننده به وجود مي آيد. اگر کالا وخدمت دريافت شده از جانب مشتري هم سطح انتظارات ارزيابي شود،‌ در او احساس رضايت ايجاد مي ‌شود، در صورتي که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتري باشد موجب ذوق زدگي و سطح پايين ‌تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضايتي مشتري مي‌ شود. درجه رضايت، نارضايتي و ذوق ‌زدگي افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به ميزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در غالب کيفيت کالا و خدمات مربوط مي ‌شود. (کاتلر، 1385)

 

[1] Out Sourcing

[2] Michel Armestrong