مدل BCC:”پایان نامه ارزیابی عملکرد با کمک مدل‌ تحلیل‌داده‌ها”

مدل BCC

در مدل CCR فرض ثابت بودن بازده به مقياس فعاليت‌ها حاكم است. يعني اگر فعاليت (X.Y) شدني باشد براي هر اسكالر t مثبت فعاليت (tX,Tv) شدني است. مدل‌هاي بازده ثابت به مقياس زماني مناسب است كه همه واحدها در مقياس بهينه عمل كنند. در ارزيابي کارایی واحدها هرگاه فضا و شرايط رقابت محدوديت‌هايي را در سرمايه‌گذاري تحميل كند موجب عدم فعاليت واحد در مقياس بهينه مي‌گردد. مدل BCC توسعه‌یافته مدل CCR است كه به‌منظور متغیر سازی بازده به مقياس توسط بنكر، چارنز و كوپر در سال 1984 ارائه گرديد (Banker, Charnes, & Cooper, 1984). مدل BCC امكان تفكيك کارایی فني به کارایی مقياس و کارایی مديريتي را فراهم نموده است.

2-3-5-1 مدل مضربي BCC ( ورودي محور)

مدل مضربي ( اوليه) BCC به‌صورت زير خواهد بود:

:

 

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود تفاوت اين مدل با مدل CCR در وجود متغير آزاد در علامت w مي‌باشد.

در مدل BCC علامت متغير w بازده به مقياس را براي هر واحد مشخص مي‌كند.

الف ـ هرگاه 0<w باشد نوع بازده به مقياس، كاهشي است.

ب ـ هرگاه 0 = w باشد نوع بازده به مقياس، ثابت است.

ج ـ هرگاه 0>w باشد نوع بازده به مقياس، افزايشي است.

2-3-5-2 مدل پوششي BCC ( ورودي محور)

ثانويه مدل ( مدل پوششي) BCC به‌صورت زير خواهد بود. متغير متناظر با محدوديت اول مسئله اوليه  و متغيرهاي متناظر با ساير محدوديت‌ها با  به نمايش گذارده شده است.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود محدوديت متناظر با اضافه شدن متغير آزاد در علامت w در مسئله اوليه محدوديت مي‌باشد. در اين مدل  نسبت كاهش ورودي‌هاي تحت بررسي را جهت بهبود کارایی نشان مي‌دهد.

يك واحد در اين مدل كاراست اگر و تنها اگر دو شرط زير براي آن برقرار باشد:

الف ـ  باشد.

ب ـ تمام متغيرهاي ككي مقدار صفر داشته باشند.

2-3-5-3 مدل پوششي BCC ( خروجي محور)

در مدل‌هاي پوششي محدوديت     تعیین‌کننده نوع بازده به مقياس يك مرز كارا است. اگر محدوديت   در مدل فوق با   جايگزين کرد، به يك مدل « پوششي بازده به مقياس غير افزايشي» دست خواهيم يافت و اگر محدوديت  با  جايگزين گردد، به يك مدل « پوششي بازده به مقياس غير كاهشي » دست خواهيم يافت