مدل های یادگیری سازمانی//پایان نامه درمورد یادگیری استراتژیک

توزیع اطّلاعات: امکان یادگیری در جایی به وقوع می­پیوندد که اطّلاعات حاصل شده جریان یابد. سازمان­ها باید قادر به توزیع اطّلاعاتی باشند که جذب کرده اند، اطّلاعات، زمانی از بیش ترین ارزش سازگاری بالقوه برخوردار است که به درستی، به طور کامل و به موقع توزیع شده باشند. توزیع اطّلاعات برای حداکثرسازی یادگیری می تواند از راه قواعد اساسی زیر به بهترین شکل انجام شود:

1-هیچکس و یا هیچ تیمی از داشتن اطّلاعاتی که می خواهند و یا به احتمال استفاده می کنند، محروم نشوند.

2- هرگز به عمد در توزیع اطّلاعات تأخیر نشود.

3- هرگز به عمد اطّلاعات تحریف نشود.

4- از مجاری مختلف برای توزیع اطّلاعات استفاده شود.

5- از مجاری توزیع که از غنی ترین توان بالقوه برای یادگیری برخوردارند، بیش تر استفاده شود.

 

تفسیراطّلاعات: اطّلاعات حاصل شده، بدون تفسیر به یادگیری نمی انجامد. در اطّلاعات دریافت شده و توزیع شده، طبیعتاً معنی وجود ندارد، افراد و تیم ها باید آن را معنی کنند. ایجاد فرصت برای تفسیر اطّلاعات به معنی برقراری تماس مستقیم کارکنانی که به مشتریان خدمات می دهند، و نیز به معنی برقراری تماس مستقیم افرادی که از خدمات عرضه کنندگان استفاده می کنند، می باشد. ایجاد مهارت هایی برای کارکنان به منظور تفسیر اطّلاعات مستلزم این است که قادر به استفاده بیش تر از تمایلات خودشان و الگوهای سنّتی در جهت تفسیر اطّلاعات باشند.

اقذام آگاهانه: اقدام آگاهانه، مجموعه ی عناصر در یادگیری سازمانی را کامل می کند. دانستن این که آیا یادگیری به وقوع پیوسته غیرممکن است، مگر این که به اثبات برسد. یادگیری سازمانی از طریق سازگاری موفّقیّت آمیز مبتنی بر دریافت اطّلاعات بدست می آید و تفسیر می شود(موسوی، 1384، 40).

با توجّه به تعاریف و مؤلفه های یادگیری سازمانی که در بالا بیان شده است. همواره انتظار می رود که  با تکامل سازمان ها، یادگیری سازمانی به مرور زمان جمع گراتر و سازگارتر با شرایط  شود و همچنین مورد پذیرش همه سطوح سازمان قرار گیرد.(نافی و همکاران، 2012، 5). در ادامه درباره ی مدل­ها و دیدگاه های  یادگیری سازمانی توضیحاتی  داده می شود.

 

2-1-8-1- مدل ها و دیدگاه های یادگیری سازمانی

همانطور که گفته شد یادگیری سازمانی به عنوان یادگیری جمعی و همچنین به عنوان فرآیند پویا و خلّاق برای پاسخگویی به تغییرات خارجی و داخلی تعریف می شود(هسو وهمکاران، 2007، 8). و در واقع به عنوان راهی است که در طی آن می توان به تولید، تکمیل و سازماندهی دانش و اشتراک و انتقال دانش در سازمان پرداخت و بدین ترتیب سازمان به نتایج بلندمدّت ارزشمندی دست می یابد، بنابراین یادگیری سازمانی و انتقال دانش از دارایی های شرکت های امروزی هستند)گانس وهمکاران، 2011، 1124).

2-1-8-1-1-مدل  سنگه

پیتر سنگه به عنوان پدر یادگیری سازمانی می باشد و به عنوان یک مدیر در نوآوری و مشاور در شرکت کمبریج فعالیت می کند(کورس، 2003، 4). وی در زمینه یادگیری مدلی را بیان نمود، مدل سنگه، در زمینه یادگیری نقطه عطفی است که شامل: 1- مهارتهای فردی، 2- مدل های ذهنی، 3-آرمان های مشترک، 4- یادگیری تیمی، 5-تفکّر سیستمی می باشد (بارت و همکاران، 2007، 336).

1-مهارت فردی: مهارت فردی یعنی تخصص، تبحّر ویژه در انجام مسئولیّت و وظایف فردی است که افراد یاد می گیرند که توانایی های شخصی خود را جهت دست یابی به نتایج مطلوب و مورد نظر توسعه دهند(پلی سیس، 1999،71).

مدل های ذهنی: مدل های ذهنی در واقع دیدگاه ها و تصویر ذهنی مردم را درباره جهان خارجی( کار، خانواده و رویدادها) را منعکس می کند و تصمیمات و فعّالیّت افراد را تحت تأثیر قرار می دهد(محرابی و همکاران، 2013، 118).

3- آرمان مشترک: آرمان مشترک باعث ایجاد اتحّاد بین کارکنان است تا آنها با قاطعیّت برای یادگیری آماده شوند و یک حس و هویّت مشترک را در آنها ایجاد می نماید.

4- یادگیری تیمی: یادگیری تیمی با کسب، تولید و استفاده از دانش، اعضای تیم را قادر می سازد تا با پرداختن به کارهای گروهی راه حل های مناسب را ارائه نمایند(اوّلسون و همکاران، 2010، 493). اعضای تشکیل دهنده تیم ممکن است از سطوح مختلف سازمان تشکیل شده باشد پس همواره دارای دیدگاه های مختلفی هستند و در نتیجه این تنوّع موجب ایجاد خلّاقیت و نوآوری در سازمان می شود(فردمن، 2011، 8). البته برای این که یادگیری تیمی باعث هم افزایی شود باید به کلیه اعضای تیم جهت همکاری و مشارکت آموزش های لازم داده شود که در نتیجه عملکرد تیم بهبود و توسعه می­یابد(هدلاند و همکاران، 2013، 90).

5- تفکّر سیستمی: تفکّر سیستمی راه و روشی برای کلی نگری می باشد. سازمان درست مانند سیستم عمل می کند و درست است که دارای بخش های مختلف است و هر بخش عملکرد خاص خود را دارد، امّا با این حال با هم در ارتباط هستند و براساس دیدگاه تفکّر سیستمی کارکنان و بخش های سازمان باید اهداف سازمانی را به خوبی درک کنند(رشیدی و همکاران، 2013، 50).