مدل های عدم تقارن اطلاعاتی//پایان نامه درباره حقوق صاحبان سهام

مدل های عدم تقارن اطلاعاتی

توزیع اطلاعات به صورت نابرابر میان مدیران و مالکان، مبنایی برای تشریح سیاست تقسیم سود است. این مدل شامل سه فرضیه به شرح زیر است:

1-  فرضیه هزینه نمایندگی[1] : شناسایی هزینه­های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت ومالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن برمی­گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران هزینه­ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه ها به “هزینه نمایندگی” معروف است.هزینه­های نمایندگی در شرکت­هایی که مدیریت آن ها بر عهده مالکان است، به دلیل همسویی اهداف مدیران و سهامداران کمتر است. چنانچه در تضاد نسبی  یا جزئی میان سهامداران مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام نقش عمده­ایی در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری مدیریت قلمداد می شود (خادم مؤخر شهرضا، 1380).

این مدل ها اطلاع رسانی شرکت و مدیریت آن در کاهش تضاد منافع ناشی از مساله نمایندگی و متقاعد کردن بازار به عدم سوء استفاده مدیران از موقعیت شان را موثر می دانند. توزیع سود نقدی می تواند برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به عنوان ابزاری برای جلوگیری از مصرف درآمدهای شرکت در پروژه­های ناکارآمد استفاده شود، زیرا پرداخت سود، منابع مالی تحت کنترل مدیران را کاهش می دهد و کاهش قدرت مدیران را به دنبال خواهد داشت(هیالی و پالیپو[2]، 1988).

2- فرضیه جریان نقدی آزاد[3] : جریان نقدی آزاد، جریان نقدی عملیاتی مازاد برای پروژه­هایی است که دارای خالص ارزش فعلی مثبت باشند. هر چه جریان نقدی آزاد شرکت بیشتر باشد، شدت تضاد دیدگاه میان مدیران و سهامداران در مورد سیاست های پرداخت سود بیشتر می شود؛ زیرا پرداخت سود سهام جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران برای سرمایه گذاری و اداره کردن منابع را کاهش می دهد(کونزالز و زامیدیو[4]، 2007).

جانسون[5] نظریه نابرابری اطلاعات ونمایندگی را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح کرده، که براساس آن وجوه باقیمانده پس از تامین مالی تمام پروژه­های دارای ارزش فعلی خالص مثبت باعث بوجودآمدن تضاد میان منافع مدیران و سهامداران می­شود. پرداخت­های بهره­ی بدهی و تقسیم سود وسرمایه­گذاری در پروژهایی باارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد در اموری که در راستای اهداف شرکت نیستند می کاهد(اعتمادی و چالاکی، 1384).

3-  فرضیه پیام دهی (علامت دهی یا انعکاسی)[6] : کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر­منتظره در سیاست تقسیم سود زیر بنای مدل­های پیام­دهی سود نقدی است. طرفداران تئوری پیام­دهی معتقدند که سیاست تقسیم سود شرکت به عنوان یک ابزار پیام­دهی از وضعیت شرکت به علت داشتن هزینه پایین­تر از سایر روش­ها، مورد استفاده قرار می­گیرد(فوکادا، 2000).

درآغاز دهه 1980، بار یوسف[7] وهافمن[8]مقاله ای به عنوان “اثر علامت دهی تقسیم سود روی قیمت سهام” منتشر کردند. آن ها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سودهای تقسیمی قیمت سهام شرکت­ها افزایش و در زمان قطع سودهای تقسیمی کاهش یافت(باریوسف و هافمن، 1986

Agency CostHypothesis.50

HealyandPalepu,.51

The Free Cash Flow Hypothesis .52

Gonzalez and Zamudio .53

  1. Jahnson

Signaling Models.55

 Bar- Yosef.56

HUffman.57