مؤلفه رهبری خدمتگزار//پایان نامه مدیریت مشارکتی و اعتماد

رهبران سنتی به دلیل نگرش های مستبدانه خود هرگز قادر به توانمندسازی پیروان نخواهند بود و این در حالیاست که رویکرد های جدید رهبران عالی بخصوص رهبری خدمتگزار به این امر توجه زیادی دارد.Patterson,2003,99))

گرین لیف معتقد است که به کار گیری رهبری خدمتگزار می تواند کمک بزرگی برای مدیران سازمان ها باشد . در خوشبیانه ترین حالت انگیزش اصلی و عمده برای رهبری باید تمایل به خدمتگزاری و خدمت رسانی به پیروان خود باشد و نه خودخواهی و نفع شخصی . رهبری خدمتگزار زمانی اتفاق می افتد که رهبران در روابط خود با پیروان ، موقعیت خدمتگزاری را بپذیرند . تا زمانی که قدرت بر تفکر رهبری حاکم باشد ما نمی توانیم به سمت استانداردهای بالای رهبری حرکت کنیم .باید خدمتگزاری را محور قرار بدهیم هرچند که مدت همیشه با رهبری همراه بوده است . ولی تنها استفاده شروع آن خدمتگزاری است.(حضرتی، 1387)

2-3-3 تعریف مفهومی:

رهبران خدمتگزار رهبرانی هستند که منافع زیر دستان را در الویت و منافع سازمان را درالویت بعدی قرار
می دهند.

فلسفه راهبردی رهبری خدمتگزار نیز بر این اساس است که رویکرد های سنتی به سازمان باعث ایجاد موانعی در پرورش کارکنان مولد در سازمان ها می گردند و رهبران سنتی نیز به دلیل نگرش مستبدانه ی  خود هرگز نخواهند توانست کارکنانی توامند داشته باشند و این در حالی است که رویکرد های جدید تأکید زیادی بر توانمند سازی منابع انسانی شده و توانمند سازی عامل محوری در رهبری عالی به خصوص رهبری خدمتگزار به شمار می رود.(Petterson.2003.100)

رهبران خدمتگزار بدین دلیل مورد اعتمادند که همدل و همنوا با پیروانی هستند که وی را قبول دارند ، سطح بالایی از اعتماد و احترام در موقیعت ها و شرایط وجود دارد که گروه اجتماعی از طریق خدمت به یکدیگر و همچنین مسئولیت « همه برای یکی و یکی برای همه» به وجود آمده است.

 

رهبران خدمتگزار اعتماد را از طریق زیر ایجاد می کنند:

 • احترام به تعهد و ثبات قدم
 • تقویت ریسک پذیری
 • توسعه مهارت ها و آماده سازی و اتخاذ سبک مناسب مدیریت
 • از طریق قابلیت اعتمادی که بر شایستگی بنا نهاده شده است.(Joseph Winston, 2005)

2-3-4مؤلفه های رهبری خدمتگزار  :

رهبری خدمتگزار را متفاوت از سایر اشکال رهبری بدانیم لذا می باید ویژگی ها و رفتار های متمایزی را برای آن بیابیم سازهای رهبری خدمتگزار طبق نظر پترسون عبارت از:

 

2-3-4-1 خدمت رسانی:

رهبران ، خدمت رسانی به دیگران را در رفتارها و نگرش ها و ارزش های خود نشان می دهند .رهبر خوب کسی است که به دیگران خدمت می کند تا این که دیگران به او خدمت کنند. کارکنان در برابر کسانی که به آن ها خدمت می کنند احساس مسئولیت می کنند . خدمت رسانی در مباحث رهبری کمتر مورد توجه قرار گرفته و کمتر به آن پرداخته شده است و آن بدین دلیل است که همواره این بدگمانی وجود داشته که هر فردی صرفاً بر اساسمنافع شخصی خود عمل می کند و دیگر جایی برای توجه به منافع دیگران وجود نخواهد داشت.

 

2-3-4-2 تواضع و فروتنی:

فروتنی بدین معناست که فرد تنها به خودش توجه نداشته ، بلکه به دیگران نیز توجه دارد و توانایی ها و استعدادهای سایرین را مورد توجه قرار می دهد. رهبران خدمتگزار این ویژگی ها را به کمک درجه به سایرین و الویت دادن نیازهای پیروان خود عملی می سازند.

2-3-4-3 قابلیت اعتماد:

اعتماد به واسطه تعامل مستقیم رهبر ، پیروان به وجود می آید. ایجاد و حفظ اعتماد در سازمان لازم و ضروری می باشد . اعتماد ریشه ی رهبری محسوب می گرددو یکی از مهمترین عوامل نفوذ در رابطه پیرو ، رهبر و اثربخشی رهبری و بهره وری است. (Dennis. 2004)

همچنین اعتماد در ارتباط بین فردی مهم ترین عامل است. رهبران بایستی توجه زیادی به افراد نشان دهند و صداقت را بکار گیرند تا بتوانند اعتماد ایجاد کنند . صداقت و رواستی باری ایجاد اعتماد بین فردی و سازمانی بسیار مهم هستند. در غیاب اعتماد ترس سازمان ها را فرا می گیرد و متنع بهره وری
می شود.(حضرتیو محمدی، 1389)

 

2-3-4-4 مهرورزی:

اساس رابطه ی پیرو و رهبر خدمت گذار بر اساس عشق و محبت بنا نهاده شده است . این عشق ، عشق به مفهوم اخلاقی ، اجتماعی و معنوی است این عشق سبب می گردد که رهبران هر فرد را تنها به عنوان ابزار و برای دستیابی به اهداف در نظر نگیرند بلکه هر فرد به عنوان یک انسان کامل ، انسانی با نیاز ها و خواسته ها و تمایلات گوناگون دیده شود. (Dennis. 2004)

 

2-3-5 ویژگی رهبران خدمتگزار عبارت است از:

 • وجود فلسفه حمایتی دو سویه
 • روابط ورای ساختار رسمی و بطور دوستانه وبه طور آرمانی
 • موقعیت قدرت رهبری بیشتر به صورت فرهمندی است
 • وجود اصول اخلاقی فی مابین رهبر و کارکنان

2-3-6 ویژگی های عملیاتی:

 • ایجاد چشم انداز:یکی از ویژگی های اصلی رهبر خدمتگزار ایجاد یک چشم انداز الهام بخش و استراتژیک برای سازمان است.
 • درست کاری و کمال جویی:درست کاری ، بیشتر با صادق بودن و راستگویی ارتباط دارد و کمال جویی تبعیت از کدهای عمومی اخلاقی را منعکس می کند.
 • اعتماد:اعتماد به واسطه تعامل مستقیم رهبر با پیروان به وجود می آید. در غیاب اعتماد ، ترس سازمان را فرا می گیرد و مانع بهره وری می شود . رهبران به منظور ایجاد اعتماد باید کمال جو و درست کار باشند.
 • خدمت رسانی: در درجه نخست و مقدم تر از هر کاری ، یک رهبر خوب به دیگران خدمت
  می کند. . انگیزه اساسی و بنیادین برای رهبری باید علاقمندی به خدمت رسانی باشد .
 • الگو سازی : رهبران از طریق انجام برخی از اقدامات و نمونه ها ، مدل رفتاری خود را در معرض دید پیروان قرار می دهند.
 • پیش گاهی :رهبران ، لازم است در ریسک پذیری، ایجاد روش ها و مسیر های جدید، به کارگیری رویکرد های جدید نسبت به مسائل قدیمی پیش گام باشند.