كاركردهاي عدم اعتماد:پایان نامه درباره اعتماد و خودآگاهی کارکنان

كاركردهاي عدم اعتماد

اما کار کردهای عدم اعتماد نیز می تواند به صورت زیر مدنظر قرار گیرد (آراسته و رزقی، 1388)

  1. تمايل به بدگماني در مورد ايجاد تعاملات جديد و در نتيجه از دست دادن فرصت ها و امكانات بي شماري كه در صورت اعتماد به دست مي آمد.
  2. بررسي تمام حركات افراد توسط ديگران و ايجاد لاك دفاعي در برابر آن ها و پيروي از شيوه هاي قبلي و منع هرگونه نوآوري.
  3. پايين آمدن كارهاي داوطلبانه و مشاركت اندك فعالانه افراد و محدود شدن آزادي عمل  آن ها.
  4. انتظار بي اعتمادي متقابل از ديگران داشتن كه اين انتظار خود مضرات ويژه اي دارد.
  5. رفتارهاي مثبت ديگران نيز با ترديد نگريسته مي شود.

 

2-2-1-6- سطوح اعتماد

سطوح اعتماد را در مجموعه روابط در چهار دسته مورد بررسي قرار مي دهند: (اسکندری و موسوی، 1390)

  1. اعتماد سطحي يك جانبه: اعتماد سطحي يك جانبه زماني اتفاق مي افتد كه نتيجه مطلوب يكي از طرفين منوط به انجام كاري يا عدم انجام آن از سوي فرد متقابل باشد.
  2. اعتماد سطحي متقابل: در اعتماد سطحي متقابل يا دوجانبه، طرفين بايد به صورتي مؤثر رفتار خود را به منظور دست يافتن به اهداف مطلوب و موردنظر هماهنگ كنند. مصداق آن در ارتباطات بازاري است كه خريدار و فروشنده هر دو مي خواهند نسبت به كسب منفعت و اين كه طرف مقابل آن ها در داد و ستد از امانت و اعتماد كافي برخوردار است مطمئن شوند. در اين نوع روابط، طرفين تا حدي دست به عصا راه مي روند و به نوعي كنترل ناملموس ولي محسوس در بطن اين نوع روابط موجود است.
  3. اعتماد عميق يك جانبه: در اين اعتماد اگر يكي از طرفين در خصوص امر مهمي به ديگري اعتماد مي كند در صورت بروز مشكل بايد هزينه بالايي را بپردازد. به همين دليل اعتمادكننده سعي مي كند با توسل به روش هاي گوناگون در انتخاب طرف خود نهايت دقّت را به عمل آورد. در اين سطح رفتار اعتمادشونده در حوزه اي قرار مي گيرد كه اعمال نظرات از جانب اعتمادكننده را دشوار مي سازد.
  4. اعتماد عميق متقابل: در اين اعتماد ظرفيت و توان طرفين در برقراري ارتباطات رو در رو بسيار مهم است. در اتكاي عمقي متقابل، نيازمند اين موضوع هستيم كه طرفين بتوانند رفتار طرف مقابل خود را در شرايط خاص پيش بيني كنند. خطرپذيري اين نوع از اعتماد بسيار بالا بوده، بنابراين در صورت درست و بجا بودن آن منافع متعددي را براي طرفين به دنبال خواهد داشت.