عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی،پایان نامه رهبري خدمتگزار

عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی،پایان نامه رهبري خدمتگزار

عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی :

بررسی های فراتحلیلی بر چهار دسته عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی تأکید دارد :

  1. ویژگی های فردی
  2. ویژگی های شغلی
  3. ویژگی های سازمانی
  4. رفتار رهبری

پژوهش های اولیه که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار داده اند، بر دو محور متمرکز هستند، نخست اینکه، این عامل به عنوان زیربنای رضایت کارکنان، تعهد و ادراک از عدالت تلقی می شود، و دوم اینکه محققان، ارتباط معنادار آن را با رفتار شهروندی سازمانی نشان داده اند.

در خصوص متغیرهای شغلی، عمده تحقیقات در مورد تئوری جانشینهای رهبری بوده، که نتایج بیانگر ارتباط معنادار و مستمر ویژگی های شغلی با مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی است، به طوری که بازخورد شغلی و رضایتمندی درونی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و تکراری بودن شغل با آن ارتباط منفی دارد.

ویژگی های سازمانی از نظر ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی دارای نوعی به هم ریختگی است، رسمیت، انعطاف و حمایت ستادی ارتباط مستمری با رفتار شهروندی سازمانی ندارند، با این حال، مؤلفه همبستگی گروهی با تمام مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنادار دارد.

در خصوص رفتار های رهبری می توان گفت که رهبری از طرق زیر بر فرهنگ سازمانی  و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر گذار است: الگو و نمونه بودن، نحوه تخصیص منابع سازمان، معیارهایی که به وسیله آن به استخدام، ترفیع، و یا اخراج کارکنان اقدام می کنند، و آنچه به آن توجه داشته و آنچه به آن اهمیت می دهند .نتیجه تحقیقات نشان می دهد مدیران باید از رهبری خدمتگزار ، اقدامات نظام های ارائه دهنده خدمت، مدیریت منابع انسانی البته بجزء خدمت دهی رو در رو برای تأثیرگذاری مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی و بهبود رضایت شغل کارکنان و رفتار شهروندی استفاده کنند.

امروزه رجحان اقتصاد خدمت محور بر اقتصاد تولیدی محور و ضرورت ارائه خدمات برتر و با کیفیت برتر سبب شده است که سازمان ها سرمایه انسانی را به عنوان عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی در نظر گیرند. زمانی کارکنان یک سازمان می توانند تعامل خوب با مشتریان داشته باشند که از شغل و جایگاه سازمانی خود راضی و خشنود باشند. کارمندانی که احساس رضایت می کنند معمولاً متمایل به رفتار شهروندی سازمانی هستند (اسلامی و همکاران ، 1390).

مدیر سایت