علل ايجاد کننده فشار رواني//پایان نامه درباره سبك رهبري مديران

علل ايجاد کننده فشار رواني مرتبط با شغل ازديدگاه پژوهشگران

عواملي که باعث فشار رواني در زندگي روزمره و زمان کاري و شغل انسان است به دليل نگرشهاي مختلف و متضاد با اين قضيه ، به شکل هاي گوناگون تقسيم بندي شده اند و از آنجايي که اين عوامل بر يکديگر اثرگذار هستند بعضي از انديشمندان با نگرش کلي همه عوامل از فرآيندهاي تنش زاي رواني براي سازمان مي دانند .

دموري 1373 ، در تحقيق خود عوامل فشارزاي شغلي را به 4 دسته زير تقسيم نموده است:

1ـ عوامل ذاتي شغل: شرايط نامطلوب کاري ، نوبت يا شيفت کاري ، ساعات طولاني کار ، مسافرت و خطرپذيري شغلي ، تکنولوژي شغلي ، سنگيني حجم کار و فشار زمان.

2ـ نقش فرد درسازمان: تضاد نقش ، ابهام نقش ، مسئوليت شغلي

3ـ توسعه شغلي: امنيت شغلي ، رفاه شغلي و غيره

4ـ عوامل سازماني: ميزان مشارکت در کار ، فرهنگ و جوسازماني

ميلر و اسميت(1997): 5 عامل عمده را عوامل فشارزاي شغلي عنوان نموده اند:

ـ احساس عدم توانايي: در اين شرايط فرد بدون ياور و نااميد است و هيچ احساسي نسبت به انجام  امور ندارد . اين وضعيت  در مشاغلي است که افراد بايد براساس برنامه ساعتي به ديگران جوابگو باشند . بدون آنکه کنترلي بر روي شرايط داشته باشند . در اين مشاغل مسئوليت زياد و اختيار بسيار کمي وجود دارد .

2ـ توصيف شغل: هر کارمندي يک شرح شغلي ويژه مکتوب بايد داشته باشد . بدين منظور که احساس ننمايد که هر چيزي را بايد بداند . در اين شرح ، ميزان توقعات و انتظارات شغلي کاملاً مشخص شده است . در غير اين صورت فشارهاي رواني و عدم توانايي پديد مي آيد .

3ـ وضعيت شغل: شغل بايد مورد علاقه باشد زيرا مردم 25 درصد اززمان زندگي خود را در مکان کاري مي گذرانند . چنانچه شغل مورد علاقه نباشد در ميان چارچوب شغلي گرفتار مي شود و فکر مي کند تمام اطراف او راکار فرا گرفته است به گونه اي که به بهره وري جسم و روح او لطمه      مي زند . عواملي که مي تواند در ميزان علاقه به کار اثر داشته باشد: حقوق ، تشويق و ارتقاء ميزان سودمندي و بازنشستگي است.

4ـ حوادث خطرناک ذاتي شغل: بعضي از مشاغل ذاتا با خطر بستگي دارد که مي توانند به طور معمول مقدار زيادي مشکل را ايجاد کند و فرد به طور مرتب در معرض خطرها شغلي قرار مي گيرد . در نتيجه مشکلاتي براي خوابيدن ، ايجاد ترس و نگراني و شکايت هاي جسماني پديد مي آيد . از جمله مشاغل: افسران پليس ، آتش نشانها ، رانندگان و کارکنان ارتش و معدن کاران .