عدم اطمینان محیطی:/پایان نامه درباره کیفیت سود و قیمت گذاری

پویایی

نرخ و شدت تغییرات عوامل محیطی ( نادری، 1388).

2-8- معانی و تعاریف عدم اطمینان محیطی

عدم اطمینان یک مفهوم مرکزی و کلیدی در ادبیات نظریه سازمان است،به ویژه در نظریه هایی که ماهیت و چگونگی روابط بین سازمان ها و محیط را تبیین می نمایند مفهوم عدم اطمینان محیطی یک متغیر محوری در مباحث تعامل سازمان- محیط و به ویژه در نظریه های طراحی سازمان است  برای حفظ تعادل سازمانی و عملکرد رضایت بخش، غیر کارکردی و مضر است. عدم اطمینان محیطی تغییر در پدیده های اطراف سازمان می باشد.

از تعاریف عدم اطمینان محیطی ،تعریف زیر بیش ترین عمومیت را دارا است:

  1. عدم اطمینان محیطی، نوعی ناتوانی برای تخصیص احتمالات به حوادث ممکن الوقع آینده است ( دانکن، 1972).
  2. عدم اطمینان محیطی، فقدان اطلاعات درباره روابط علت و معلولی است( لورچ،1967).
  3. عدم اطمینان محیطی، نوعی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیمی است( اسلوکام، 1975).

 

2-9- انواع عدم اطمینان ذهنی درباره محیط

2-9-1- عدم اطمینان شرایط[1]

یک نوع عدم اطمینان که مدیران سازمان ها می توانند تجربه کنند،عدم اطمینان از شرایط محیط است .عدم اطمینان شرایط مدیران زمانی تجربه می کنند که احساس می کنند محیط سازمان یا یک بخش خاصی از آن ، غیر قابل پیش بینی است. مدیران سطح عالی امکان دارد درباره اقدامات سازمان های مرتبط و تشکیلات کلیدی مانند عرضه کنندگان ،رقبا، مصرف کنندگان ،دولت و سهامداران و غیره نامطمئن باشند یا آنها ممکن است درباره احتمال یا تغییرات کلی و اساسی درشرایط محیطی مربوط مانند روندهای اجتماعی- فرهنگی، تحولات جمعیتی و پیشرفت های اساسی فناورانه،نامطمئن باشند. عدم اطمینان درباره شرایط محیط بدین معنا است که شخص نمی داند،اجزای محیط چگونه تغییر خواهند کرد .ناتوانی برای پیش بینی رفتار آینده ی یک رقیب جدی، مثال روشی از عدم شرایط است.عدم شرایط امکان دارد درک ناقصی ازروابط بین عناصر و اجزای محیط را شامل شود.

2-9-2- عدم اطمینان اثر[2]

نوع دوم و کاملا متفاوت عدم اطمینان درباره محیط،مربوط می شود به نوعی ناتوانی فردی برای پیش بینی اثراتی که وقایع با تغییرات محیطی بر روی سازمان خواهند گذاشت.بنابراین عدم اطمینان اثر به عنوان نوعی ناتوانی برای برآورد چگونگی تاثیر شرایط آینده محیط بر روی یک سامان خاص، تعریف شده است.تجربه عدم اطمینان اثر امکان دارد شامل عدم اطمیان درباره تاثیر ملی یک حادثه یا تغییر محیطی بر سازمان اصلی و مرکزی باشد. هم چنین ممکن است ماهیت، شدت و زمان اثر را در بر گیرد. عدم اطمینان اثر دربردارنده فقدان درک روابط عالی است.اگر عدن اطمینان شرایط، عدم اطمینان درباره وضعیت آینده جهان باشد، بنابراین عدم اطمینان اثر، عدم اطمینان به اثرادت حوادث و وقایع شرایط آینده بر توانایی وعملکرد آینده سازمان است.

2-9-3- عدم اطمینان پاسخ[3]

نوع سوم اطمینان مربوط می شود به درک این که، چه گزینه های پاسخی و در دسترس سازمان قرار دارد؟ عدن اطمینان پاسخ، به عنوان فقدان دانش درباره گزینه ای پاسخ و نوعی ناتوانی برای پیش بینی پیامدهای احتمالی گزینه های پاسخ، تعریف شده است. عدم اطمینان پاسخ احتمالا زمانی برجسته می شود که نیازی برای اقدام و عمل احساس شود، زیرا یک حادثه با تغییر، یا فرصت منحصر به فردی را برای سازمان ایجاد نموده است ( میلیکان، 1987).

[1] Sakte Uncertainity

[2] Effect Uncertainity

[3] Uncertaint Response