طبقه بندی ارتباطات//پایان نامه درمورد مهارت ارتباطی مدیران

طبقه بندی فرایند ارتباطات

مدلها را می توان ساده شده یک شیء یا پدیده قطعی نامید. که بیشترین  شباهتها و خصوصیات پدیده اصلی را در خود منعکس می نمایند. مدلها تمام جنبه های واقعیت را در بر نمی گیرند. با وجود این کمبودها مدلها می توانند به ما کمک کنند تا اجزای ارتباط را از نمایی بنگریم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک بیشتر کمک کند. (قاسمی،1390، ص427)

ارتباطات بین فردی می تواند به عنوان یک عامل مهم در توسعه روانی گیرنده شناخته شود. ارتباطات بین فردی شامل انتقال انرژی، احساسات، فعالیتهای مشترک و ایجاد روابط است.

 (FRYDRYCHOWICZ, 2005 )

 

2-2-2-1 مدل میچل و رایس[1]

ارتباطات میان فردی مستلزم فرد یا گروهی است که در انتقال اطلاعات به فرد یا گروه دیگری تلاش دارد. میچل و رایس اعتقاد دارند که یک ارتباط کارامد حاکی از آن است که پیام برای فرستنده و گیرنده معانی مشابه ای داشته باشد. شکل زیر معرف فرایند ارتباطات مدل میچل و رایس می باشد. (قاسمی،1390،ص428)

  • مدل برکو -ولوین

برکو- ولوین [2] در مطالعات خود سه نوع الگوی ارتباطات را که شامل الگوی خطی ارتباطات ( یک سویه )؛ الگوی تعامل ارتباطات (دوسویه) و الگوی تبادلی ارتباطات (چند سویه) را ارائه داده اند که در ادامه به توضیح برخی از آنها خواهیم پرداخت. (قاسمی،1390،ص432)

2-2-2-2-1  الگوی خطی ارتباطات

در الگوی خطی ارتباطات[3]  ، منبع پیامی را به رمز تبدیل می کند و آن را از طریق یک یا چند کانال حسی به دریافت کننده ارسال می نماید. سپس دریافت کننده پیام را دریافت می کند و آن را رمز گشایی می کند. نحوه ارتباط این الگو در شکل زیر نشان داده شده است. به طور کلی، در ارتباطات یک سویه، دهنده پیام هیچ انتظاری در گرفتن واکنش یا نتیجه ای از گیرنده پیام که با او رابطه برقرار نموده ندارد. سیاستهایی که به وسیله مدیران عالی سازمان اعلان می شوند، نمونه ای از ارتباطات یک سویه هستند. (قاسمی،1390،ص432)

2   الگوی تعاملی ارتباطات[4] :

الگوی خطی ارتباطات، کلیه متغیرهای موجود در فرایند ارتباط را مد نظر و مورد توجه قرار نمی دهد و الگوئی ساده (منبع – دریافت کننده) است. الگوی تعاملی ارتباطات در شکل زیر نشان داده شده است. در الگوی تعاملی ارتباطات، منبع، پیامی را به رمز تبدیل می نماید و آن را به دریافت کننده ارسال می کند. دریافت کننده، پیام را دریافت می کند و آن را مانند الگوی خطی، رمز گشایی می نماید. اما سپس بازخورد را نیز به رمز تبدیل نموده و آن را مجدداً به منبع بر می گرداند. بنابراین فرایندی دو سویه ایجاد می شود. منبع سپس پیام بازخورد را رمزگشایی می کند. مجدداً، منبع بر اساس پیام اولیه ارسال شده و بازخورد دریافت شده، یک پیام جدید را به رمز تبدیل می کند که این پیام جدید با بازخورد سازگار می باشد. (قاسمی،1390،ص433)

[1]. Michell & Rice

[2]. Berko & Wolvin

[3]. Linear Model of Communication

[4]. Interactional Model of Communication