ضرورت مدیریت بیشتر زنان و علل آن- پایان نامه در مورد آسیب شناسی مدیریت زنان

ضرورت مدیریت بیشتر زنان و علل آن

سازمان بین المللی کار که مدافع حقوق کارگران و نیرویانسانی بوده است ، تأکید فراوانی براستخدام زنان دارد . این سازمان ، به سه دلیل زیر توصیه  می نماید تا از نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی و مدیریت هر چه بیشتر استفاده شود :

  1. به دلیل حقوق بشر : در حالی که زنان حدود نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند و بیش از یک سوم نیروی کار (33درصد ) مربوط به آنهاست ، به این دلیل با آنها می باید در چارچوب اشتغال به شکلی برابر رفتار شود .
  2. به دلیل عدالت اجتماعی و حفظ آن : تبعیض بین زنان و مردان در ارتباط با موفقیت های اجتماعی و استفاده از توانایی ها و خلاقیت ها ی آنها باید از میان برداشته شود ، و به این گونه تسلسل عدالت اجتماعی تحکیم شود .
  3. جهت تسریع جریان توسعه : به خاطر دستیابی به توسعه و پایدار کردن پویایی اقتصادی و اجتماعی ، از این منافع به نحوی مطلوب استفاده شود و به این شکل توازنی در منابع انسانی به وجود آید لذا ، به دلیل فوق و دلایل دیگر ، از توانایی های این جمعیت می بایست به بهترین شکل استفاده کرد تا توسعه اقتصادی – اجتماعی به بهترین شکل قابل دسترسی باشد . به دنبال استفاده کردن هر چه بیشتر از جمعیت زنان در پست ها و موقعیت های مختلف مدیریت و … ، تغییرات فرهنگی ، تغییر در تلقیات ، رشد اتکای به نفس در بین زنان ، باعث به منصه ظهور رسانیدن توانایی های زنان ، حمایت از حقوق زنان توسط زنان مدیر و نهایتاً درک بهتر وضعیت آنان در جامعه می شود .

از این رو ، به دنبال انتخاب زنان به عنوان مدیران جامعه در بخش های مختلف ، تغییرات فوق را می توان در جامعه انتظار داشت که تغییرات نختلف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را به دنبال دارد .

به طور کلی ، یکی از راه های پایین آوردن رشد جمعیت در سطح یک جامعه مورد نظر ، فراهم کردن موقعیت های کاری برای جمعیت زنان است . در رأس چنین تحولی ، در صورتی که زنان به موفقیت های بالای اداری و مدیریتی دست یابند ؛ در مقیاسی وسیع زودتر می توانند اهداف توسعه را پاسخگو باشند . همین طور ، در صورتی که زنان در مدیریت نقش  پیدا کنند ، مجموعۀ فرهنگ ، ارزش ها و روان شناسی جامعه به نفع زنان تغییر پیدا می کند و نهایتاً توسعه اقتصادی – اجتماعی پوشش فراگیری به دست خواهد آورد . (شیخی، 1380 ، ص171 ) درنتيجه:

  1. زنان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند و حدود 55 درصد از کارهای مختلف در جوامع گوناگون توسط زنان انجام می گیرد و کمتر از 20 درصد آنان به عنوان مدیر در بخش ختی مختلف نقش ایفا می نمایند .
  2. مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی در پایان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم پر رنگ تر شد که موجب به وجود آمدن جنبش ها و دیدگاه هایی موافق و مخالف گردید .
  3. پس از انقلاب اسلامی و الگو پذیری از دستورات دین مبین اسلام زمینه و شرایط لازم برای شرکت زنان در جامعه فراهم شد . به طوری که نسبت جمعیت شاغل زن از سال 1345 تا 1382 بین 9/8 تا 1/18 در نوسان است . همچنین سهم زنان در بخش خالی عمده اقتصادی در سال 75 ( نقاط شهری ) در مقایسه با سال های گذشته در بخش خدمات 6/2 درصد و در بخش صنعت 2/3 درصد رشد داشته در حالی که در بخش کشاورزی تفاوتی ملاحضه مشده سهم زنان در نقاط روستایی در آخرین سر شماری افززایش چشمگیری نشان می دهد .
  4. در سال 1375 میزان مشارکت و فعالیت زنان در پست های مدیریتی 35/2 درصد بوده که نسبت به سال های ما قبل آن از رشد چشمگیری بر خوردار بوده است به طوری که در فاصله سال 45 تا 75 تعداد کل مدیران زن رشدی معادل 5/6 درصد داشته است . چنانچه مجموعاً مشارکت زنان در سطوح مختلف مدیریت (پایین ، میانه و عالی ) زنان در سال 1380 رشد 3 درصدی را نشان می دهد در سال مذکور نسبت کل مدیریت زنان به مردان در وزارتخانه و دستگاه های دولتی وزارت بهداشت و درمان با 10 درصد و وزارت علوم تحقیقات و فناوری با 8 درصد بیشترین و پس از آن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بدون مدیر زن ، کمترین بهره را از نیروی زنان در پست های مدیریتی برده اند .
  5. متأسفانه برخی باورهای غلط فرهنگی ، عدم حودباوری زنان ، بحران هویت ، فقدان تجربه کافی ، تنگ نظری های مردان ، وجود بعضی از قوانین و مقررات و … میزان مشارکت زنان را در فعالیت های مختلف اقتصادی واجتماعی و خصوصاً پست های مدیریتی دچار اختلال کرده است .
  6. نتایچ پژوهش ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری میان ارتقای زنان به رده ای بالای مدیریتی و افزایش سوددهی و در آمد شرکت ها و سازمان ها وجود دارد و با توجه به مسایل حقوق بشر ، عدالت اجتماعی و تشریع جریان توسعه جامعه ، مدیریت زنان ضرورت پیدا می کند .
  7. تجربه نشان داده است که زنان مدیر با ترکیب مدیریت منزل و اداره ، موفقیت خود در ارائه خدمات و طرز برخورد با زیر دستان را به اثبات رسانیده اند چه بسا در برخی ادارات و سازمان ها مدیریت زنان مفیدتر . کار سازتر است .