ضرورت ارزیابی عملکرد/پایان نامه درباره سرمایه فکری

اهمیّت و ضرورت ارزیابی عملکرد

سابقه ارزیابی عملکرد به تاریخ بشر بر می گردد، درست زمانی که انسانها کار کردن گروهی را آغاز کردند. در گذشته شیوه ارزیابی فعّالیت های گروهی، بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی مسئول گروه بوده است. با گذر زمان و با پیشرفت بشر، شیوه های اوّلیه ارزیابی تکامل پیدا کرد و قضاوت های سلیقه ای جای خود را به روش های نظام مندتری داد. امروزه اهمیت موضوع ارزیابی با توجّه به پیچیدگی سازمانها و همچنین حاکم بودن فضای رقابتی در بین آنها، به مراتب بیشتر از گذشته است. شرایط سخت و پیچیده دنیای امروز، باعث شده است تا بسیاری از حوزه های دانش مدیریت، با تحوّلات شگفتی همراه باشد، به نحوی که هر روز یک مقاله علمی و یا گزارش جدید در این حوزه به چاپ می رسد.(نیلی و بورن،2003،به نقل از زمانی مزده و دیگران،1392)

سنجش عملکرد جزء ضروری از هر سازمانی است، به طوری که می تواند بازخوردی از کارآیی برنامه ها و پیاده سازی آنها بدهد.(چو و همکاران،1998،به نقل از زنجیردار و همکاران،1389) مدیران بازرگانی و حسابداران نسبت به نقشی که سنجش عملکرد در سیستم کنترل و برنامه ریزی سازمانی بازی می کند آگاهی زیادی دارند. گزارش عملکرد گذشته شرکت یکی از کاربردهای بنیادی سیستم سنجش عملکرد است.(زنجیردار و همکاران،1389)

بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبانی برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها ، سازمانها و موسسات، تلاش جلوبرنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسّر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.

لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری می گوید: هر گاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می کنیم را اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی میدانیم ،در غیر اینصورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید.(رحیمی،36،1385،به نقل از بیک زاد و علیزاده،188)

علم مدیریت نیز مبیّن مطالب مذکور است. هر چه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی ، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصوّر نمی باشد. همچنین صاحبنظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.

 

2-18 معایب سیستم های سنّتی ارزیابی عملکرد

محققین مختلف از جمله کاپلان و نورتن (1992) و … اشکالات سیستم های سنّتی اندازه گیری را یادآور شده اند که به طور خلاصه عبارتند از:

الف. بر رویه های کهنه استوار است و گذشته گرا می باشد؛

ب. گرایش مالی دارد و برای سهامداران و مالیات بگیران مناسب است؛

ج. موارد غیرمالی را که امروزه مهم هستند مثل کیفیت محصولات و خدمات، رضایت مشتری و … را فراموش می کند؛

د. دیدگاه داخلی دارد و خیلی کم درباره رقابت و بازار اندازه گیری دارد؛

ه. قدرت پیش بینی ندارد و درباره موفّقیت آینده بحث نمی کند؛

و. رفتار نامناسبی را تقویت می کند (آنچه را اندازه گیری کنی، انجام می دهی)؛

ز. روی ورودی ها و نه فرآیند ها و خروجی ها برای مشخص کردن هزینه ها متمرکز است؛

ح. تصمیمات مدیریت بر اطلاعات حسابداری بنا می شوند. (زنجیردار و دیگران،1389)

جدول 2-8: مقایسه معیارهای سنّتی و نوین سنجش عملکرد(صفاییان،1386،ص22،به نقل از زنجیردار و دیگران،1389)

معیارهای نوین عملکرد معیارهای سنّتی عملکرد
مبتنی بر استراتژی شرکت

 

معیارهای عمدتاً غیرمالی

 

توجّه به همه ی کارمندان

 

معیارهای جزئی، ساده، دقیق و آسان برای استفاده کردن

 

اغلب در سطح عملیاتی به کار برده می شود

 

منجر به رضایت کارکنان می شود

 

چارچوب ثابت ندارد (بستگی به نیازها دارد)

 

در بین موقعیتها و شرایط متفاوت می باشد

 

در طول زمان بر حسب تغییر نیاز، تغییر می یابد

 

هدف اصلی بهبود عملکرد است

 

در همه موارد عملی و قابل کاربرد است

 

در دستیابی به بهبود مستمر کمک می کند

مبتنی بر سیستم حسابداری سنّتی

 

معیارهای عمدتاً مالی

 

توجه به مدیران میانی و عالی

 

معیارهای ضعیف و ناقص، متضاد و گمراه کننده

 

سطح عملیاتی سازمان فراموش می شود

 

منجر به ناکامی کارکنان می شود

 

چارچوب ثابت دارد

 

در شرایط و موقعیت ها تفاوتی نمی کند

 

در طول زمان تغییر نمی کند

 

هدف اصلی نظارت بر عملکرد است

 

در برخی موارد مثل مدیریت کیفیت فراگیر کاربرد ندارد

 

در دستیابی به بهبود مستمر کمک نمی کند