شرایط اقتصادی و مالی:پایان نامه در مورد معیار ریسک نامطلوب در بورس

شرایط اقتصادی و دورا نهای تجاری و مالی

كاهش نرخ بهره به تنهایی می تواند یك عامل موثر برای افزا یش بازده سر مایه گذاری ها باشد. با كاهش نرخ بهره، هزینه های سرمایه گذاری نیز كاهش می یابد و این امر باعث افزایش بازده سرمایه گذاری می‌شود. اما مساله زمانی حالت ایده آل دارد كه نرخ بهره با توجه به مكانیسم های عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا كه این نوع كاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای كنترل آثار آن نباشد، اگر چه می تواند باعث افزایش نرخ سرمایه گذاریشود، ولی به احتمال زیاد این سرمایه گذاری ها در بخش های غیر مولد و بعضا مخرب برای اقتصاد خواهد بود . نكته دیگر اینكه اگراین كار بدون پیش بینی های لازم انجام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در كشور می تواند باعث نوعی زیان غیر آشكار(ریسك) برای سپرده گذاران شود. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، موجب افزایش ریسك نوسان نرخ بهره می‌شود، زیرا افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه بابهره ثابت كاهش می یابد و در صورتی كه دارنده این اوراق آن را قبل از سررسید بفروشد، متحمل زیان خواهد شد.

افزایش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیر گذار است، بدین صورت كه با افزایش نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار دارایی های فیزیكی در مقایسه با دارایی های مالی (محصولات مالی) بیشتر افزایش یافته و دارایی های فیزیكی جایگزین دارایی های مالی در سبد دارایی ها می شود.

در یك اقتصاد در حال رشد(چرخه توسعه تجاری) كه میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است، میزان تقاضا برای سرمایه گذاری در محصولات مالی افزایش می یابد كه این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه گذاری در این محصولات می شود. ركود اقتصادی و كاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسك سیستماتیك و كاهش میزان سرمایه گذاری می شود.

 

1-1-1 عوامل خرد

این عوامل موجبات تغییر در ریسكی خواهند شد كه مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شركت است (ریسك غیر سیستماتیك) كه به طور خلاصه عبارتند از:

میزان تقاضا و كشش كالای تولیدی شركت

میزان تقاضا و كشش كالای تولیدی شركت نیز بر ریسك سرمایه گذاری در آن تاثیر می گذارد، به این معنی كه هرچه میزان تقاضای كالای تولیدی شركت پایین تر و كشش قیمتی برای كالای تولیدی بیشتر باشد، ریسك سرمایه گذاری در آن شركت نیز افزایش می یابد.