شاخص هاي عملكرد:/پایان نامه درباره مدیریت سرمايه در گردش

شاخص هاي عملكرد

جانسون و سو ئنن در مطالعه اي  كه بر روي ۴۷۸ شركت در دورة زماني ۱۹۹۸-۱۹۸۲ داشته اند10 شاخص را به عنوان شاخص هاي شركت هاي موفق در نظرگرفته اند كه سودآوري و نقدينگي از بين اين شاخص ها مرتبط باسرمايه در گردش مي باشد(جانسون، سو ئنن،2003) سودآوري يكي از شاخص هاي مهم درارزيابي عملكرد مالي شركتها محسوب مي شود، كه با استفاده از معيارهايي همچون بازده داراييها مهم در (ROA) و سود عملياتي ناخالص و … محاسبه مي گردد نقدينگي نيز طبق نظر شلتون[1] (پلاك [2]و كوكورك[3] ، 2007) به توانايي سازمان براي اداي تعهدات كوتاه مدت خود مربوط مي شود و سازمان بايد سرمايه در گردش كافي يا دسترسي به وجوه كافي براي اداي اين تعهدات را داشته باشد . پس مي توان اين چنين استدلال كرد كه يك سطح نقدينگي بهينه مي تواند به عنوان معيار مناسبي براي عملكرد مالي سازمان در نظر گرفته شود.

2-1-6عوامل مؤثر بر سرمايه در گردش

عوامل زيادي ممكن است بر روي سرمايه در گردش وسياستهاي سرمايه در گردش سازمان تاثير بگذارد . در اينجا چهارمورد از اين عوامل كه از اهميت بيشتري برخوردار است توضيح داده مي شود و بقية عوامل نيز در حد اشاره خواهد آمد.

2-1-6-1مديريت وجوه نقد

شركت ها استراتژي هاي مديريت وجوه نقد خود رابر محور دوهدف تعيين مي كنند : 1-تهيه و تأمينوجه نقد براي انجام پرداخت هاي شركت  2- به حداقل رساندن موجودي هايي كه درشركت به صورت راكد باقي مي ماند.(ریموند[4]،1386)

پلاك[5] و كوكورك  [6]نيز اهداف مديريت وجوه نقد راافزايش نقدينگي، كنترل جريان نقدي، افزايش ارزش سرمايه وكاهش هزينه هاي سرمايه بيان كرده اند و در مطالعه اي كه درجمهوري چك داشته اند به اين نتيجه رسيده اند كه بسياري از فعاليتهاي بانكداري و خزانه داري در جمهوري چك بر روي مديريت وجوه نقد كه شامل بودجه بندي سرمايه، مديريت بدهي ها، روابط خوب با بانكها، پرداخت به عرضه كنندگان، جمع آوري وجوه از مشتريان، كنترل پول خارجي و گزارش و حمايت فني از اين وظايف تمركز شد ه اند. بنابراين مي توان با توجه به اين وظايف براي مديريت وجوه نقد اين چنين استدلال كرد كه مديريت مناسب و بهينة وجوه نقد بر روي مديريت سرمايه در گردش سازمان تاثير خواهد گذاشت چرا كه بر روي مدت زمان وصول مطالبات و مدت زمان پرداخت بدهي ها تاثير مي گذارد و آنها را در سطح بهينه نگه مي دارد.   ( پلاك و كوكورك،2007)

 

 

2-1-6-2 نسبت بدهي

با اين نسبت كل وجوهي كه از محل بدهي ها تامين شده محاسبه مي شود و از تقسيم كل بدهي ها بر كل دارايي ها به دست مي آيد. چيو وچنگ[7] در مطالعه اي كه بر روي عوامل موثر بر مديريت سرمايه در گردش داشته اند، دريافتند كه نسبت بدهي ارتباط منفي معناداري با تراز نقدينگي خالص و نيازمندي هاي سرمايه در گردش و در نتيجه با مديريت سرمايه در گردش دارد و هر چه ميزان نسبت بدهي بالاتر باشد ميزان سرمايه در گردش لازم براي عمليات روزمرة سازمان كاهش مي يابد.(هاووتیس[8]،2003)

2-1-6-3جريان نقدي عملياتي

چيو وچنگ در مطالعة اثر جريان نقدي عملياتي برروي مديريت سرمايه در گردش دريافتند كه جريان نقدي عملياتي ارتباط مثبت معناداري با تراز نقدينگي خالص و ارتباط منفي معنادار با نيازمندي هاي سرمايه در گردش دارد و در نتيجه بر روي مديريت سرمايه در گردش سازمان تاثير گذار مي باشد. (چپووچنگ،2005)

2-1-6-4ابزارهاي كنترل ريسك

يكي از مرتبط ترين ريسكها به سرمايه در گردش سازمان،ريسك نقدينگي مي باشد. ريسك نقدينگي ريسك نبود وجه نقد براي بازپرداخت تعهدات است. عموماً شركتها هنگامي كه به علل مختلف نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند(افزايش موجودي كالا)، يا نتوانند وجوه نقد ناشي از فروش را دريافت كنند(وصول مطالبات )و يا اين كه هزينه ها ي آنها افزايش بي رويه داشته باشد با مشكل نقدينگي مواجه مي شو ند. بروز مشكل نقدينگي باعث نقصان در ساختار مالي شركت گرديده و متعاقب آن خريد مواد اوليه و پرداخت تعهدات جاري با مشكل  مواجه مي شود.( راعی و سعيدي،1383)

در اين شرايط مديريت ريسك به عنوان عاملي مؤثر براي حل مشكل نقدينگي شركتها در نظر گرفته مي شود. گانداولي بحث مي كند كه مديريت ريسك بخش مهمي از فرآيند جريان نقدي مي باشد و شركت ها مي توانند با انجام اقداماتي همچون سياستهاي اعتباري مناسب، هزينه ها ي بدهي را كاهش داده و ريسك اعتباري خود را بهتر مديريت كنند.(گانداولی[9]،2006)

ابزارهاي مديريت ريسك زيادي موجود است كه بر روي سرمايه در گرد ش سازمان تاثير مي گذارد . در اينجا در مورد استفاده از بيمه توضيحات مختصري ارائه مي شود. بيمه يك ابزار است كه به وسيلة آن ريسك دو يا چند نفر يا شركت از طريق مشاركت واقعي يا تعهد شده براي پرداخت به زيان ديده تركيب مي شود و مي توان مزاياي آن را اين چنين برشمرد : 1) افراد يا شركت هايي را كه متحمل خسارات غير مترقبه مي شو ند تامين مالي مي كند . ۲ ) ناراحتي هاي فكري و فيزيكي ناشي از ترس و نگراني بيمه گذار را از بين مي برد . ۳) منجر به توليد، سطوح قيمت و ساختارهاي قيمت بهينه مي شود. ۴ )وجوه مورد نياز براي سرمايه گذاري را مهيا مي كند . ۵) وضعيت رقابتي شركتهاي كوچك را بهبود مي بخشد. (ويليامز[10]وهمکاران،1385)

غير از عوامل اشاره شده در بالا عوامل ديگري نيز مي تواند مديريت سرمايه در گردش را ت حت تاثير خود قرار دهد كه از آن جمله مي توان به خط مشي توليد شركت، خط مشي اعتباري عرضه كنندگان، فعاليت شركت در خصوص رشد و توسعه، سهولت دست يابي به مواد اوليه، سطح سود، سطح ماليات، خط مشي تقسيم سود، شيوه هاي مديريت عمليات و غيره به عنوان عوامل موثر در تعيين ميزان سرمايه درگردش سازمان اشاره كرد.(جمعی،1380)

نكتة مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين مسأله است كه سازمان ها بايد توجه كافي به اين عوامل بنمايند و با شناسايي دقيق اين عوامل تاثير گذار واثرات آنها بر روي مديريت سرمايه در گردش، از تاثيرات مثبت اين عوامل در سازمان بهره مند گردند. همچنين ذكر اين نكته نيز لازم به نظر مي رسد كه عوامل اشاره شده در بالا مي توان د بر سياست ها ي سرمايه در گردش سازمان تاثير گذار باشد و سازمانها مي توانند با توجه به اين عوامل سياستهاي جسورانه يا محافظه كارانه در خصوص سرمايه درگردش اتخاذ نمايند.

[1].Shelton

[2] . Polák

[3] .Kocurek

[4] . Raymond

[5] . Polák

[6] .Kocurek

[7] Chiou&  Cheng

[8] . Havoutis

[9]. Gundavelli

[10] . Williams