سیستم پاداش جامع سازمانی:/پایان نامه درباره تعارض و مدیریت

معیارها و سیستم های پاداش جامع سازمانی

اگر جدایی ها ، در ارزشیابی ها و پرداخت ها ایجاد تعارض می کند  ، مدیریت بایستی معیار هایی برای عملکرد را مد نظر قرار دهد که واحدها بر اساس همکاریشان مورد ارزشیابی قرار گیرند و پرداخت برای این پایه صورت گیرد. حذف وضعیت های برد و باخت ( مجموع صفر) بایستی سودمند باشد.برای نمونه ، اطمینان از اینکه کنترل کیفی ، حسابرسی و دیگر تدابیر اتخاذ شده به خاطر نقش آن ها در جلوگیری از اشتباهات ارزیابی می شوند و نه به خاطر موفقیت در یافتن اشتباهات ، تعارضات را کاهش خواهد داد. مضافا” ، نهادی کردن طرح پاداش یا مشارکت در سود یک سازمان فراگیر چنین در ذهن افراد انعکاس می دهد که سازمان اثربخشی کل سازمان را مد نظر دارد نه اثربخشی یک واحد خاص را.(نجفی،1385 ،47)

 

(2-2-12-9) ادغام واحد های متعارض

پیشنهاد نهایی برای حل تعارض ، این است که واحد های متعارض مرزهای خود را گسترش دهند و منبع محرک تعارض را جذب کنند. این فن ادغام ، از روی راه حل کاربردی که به وسیله یک دانشکده بازرگانی برای حل تعارضات راجع به برنامه ریزی دروس اقتصاد که متکی به گروه اقتصاد بود ، اقتباس شده است.

تعارضاتی که اغلب بین گروه های اقتصاد و بازرگانی د ردانشکده بازرگانی ایجاد می شود ، می تواند از طریق گسترش برنامه های بازرگانی به بخش اقتصاد خاتمه یابد. نتیجه حاصل این است که به طور مکرر دانشکده اقتصاد و بازرگانی رودر روی هم قرار می گیرند.(بازرگان ، 1390، 53)

 

(2-2-13) فنون ایجاد تعارض سازنده

نظریه تعامل گرایان تأیید می کند که تعارض در هر زمان ، ممکن است خیلی کم یا خیلی زیاد باشد. موقعی که تعارض خیلی کم است ، مدیران برای ایجاد تعارض سازنده (کارکردی ) ملزم به ایجاد تضاد هستند. متأسفانه از دید نظری ، در خصوص چگونگی حل تعارضات به صورت اثربخشی مطالبی را خوب میدانیم ولی راجع به چگونگی ایجاد تعارض کمتر اطلاع داریم. این امر نتیجه این واقعیت است که ایده ایجاد تعارض به طور نسبی ایده ای نو بوده و مستلزم توجه بیشتر محققین سازمانی است. در اینجا فنون ایجاد تعارض را اشاره میکنیم.(B.Handy,1998, 89)

 

(2-2-13-1) ارتباطات

مدیران می توانند پیام ها و مجاری ارتباطی را تحریف و دستکاری کنند و بدین طریق تعارض ایجاد کنند. ایجاد ابهام در پیام ها و دادن حالت تهدیدی به آن ها ، تعارض را تشویق و ایجاد می کند. اطلاعاتی از قبیل این که یک کارخانه تعطیل خواهد شد ، یا یک دایره سازمانی باید حذف شود  و یا اینکه یک بیکاری موقت باید صورت گیرد ، شدت تعارض را تسریع می کند. این نوع پیام ها می تواند از طریق سلسله مراتب اختیار رسمی یا مجاری غیر رسمی انتقال داده شوند. مجاری غیر رسمی شامل شبکه های دارای ساختار ضعیف یا نا منظم می شوند. شایعات  از طریق شبکه ارتباطات غیر رسمی به ارتباطات بی مدرک و شاهد که از طریق مجاری غیر رسمی انتقال می یابد اشاره دارد. با انتخاب دقیق پیام ها که باید از طریق شبکه ارتباطات غیر رسمی منتقل شود و همچنین گزینش دقیق افرادی که باید آن ها را انتقال دهند ، مدیر میتواند تعارض را افزایش دهد. مدیر می تواند ، عمدا” پیام های دریافتی را دستکاری و به محتوای پیام ها بیفزاید ، جنبه منفی به آنها بدهد یا پیا مهایی را که از طریق کانال های رسمی انتقال داده می شوند ، مبهم سازد. شما ممکن است سوال کنید ، چگونه این رویه میتواند نتایج سودمندی برای سازمان حاصل کند؟  برای مثال ، آن ممکن است جمودی و بی تحرکی را کاهش دهد و اعضا را وادار به اظهار اختلافات کند یا ارزیابی مجدد از رویه های جاری را تشویق یا ایده جدید ر ا ترغیب و تشویق کند. (B.Handy,1998, 90)

 

(2-2-13-2) عدم تجانس

یکی از را ه های ایجاد تحرک در واحدی که رکود و بی تحرکی بر آن حاکم است ، افزودن افرادی به آن واحد است که دارای پیشینه  تجربه و ارزش های خیلی متفاوت تر از اعضای فعلی آن واحد هستند. عدم تجانس میتواند واقعی یا ساختگی باشد. ممکن است فردی نقش مخالف با نظرات و ایده های گروه را ایفا کند و آن ها را زیر سوال ببرد. و یا آن که واقعا” آن ها را قبول نداشته باشد. در هر حال ورود چنین افرادی به واحد یا گروه موجب به هم خوردن وضعیت موجود و حالت ایستا خواهد شد. (B.Handy,1998, 89)

 

(2-2-12-3) رقابت

مدیریت می تواند به وسیله ایجاد موفقیت های رقابتی بین واحد ها ، تعارض را تحریک کند. البته ، جاهایی که برد و باخت مطرح است شما می توانید انتظار داشته باشید که تعارض خیلی شدید باشد. برای نمونه، موقعی که واحد های آتش نشانی با هم رقابت  می کنند تا جایزه بهترین واحد اتش نشانی را ببرند، برنده نهایی یک سازمان آتش نشانی بسیار اثربخش است . تجهیزات به بهترین وجه محافظت می شوند، واحد به طور سریع به علایم خطر پاسخ می دهد و کارگروهی در حد بالایی است. خیلی از شرکت ها که به طور پیوسته رقابت در فروش را بین کارکنان  فروش زیاد می کنند، بر این باورند که رقابت منجر به اثربخشتر شدن نیروهای فروش می شوند. یکی از بهترین راه ها برای ایجاد تعارض تغییر دادن ساختار از طریق افزایش تفکیک افقی است.

( الوانی،1385، 65)