سپرده سرمایه گذاری :”پایان نامه درباره نرخ ارز و سود بانکی”

سپرده های مدت دار در مقایسه با سپرده های دیداری و پس انداز برای بانک به مراتب هزینه بیشتری دارند و به 2دسته ذیل تقسیم می شوند:

1-سپرده سرمایه گذاری مدت دار

سپرده کوتاه مدت عادی

سپرده کوتاه مدت ویژه

2-سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 2ساله

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 3ساله

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 4ساله

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 5 ساله

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:

سپرده کوتاه مدت سپرده ایست که برای مدت نا معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی در بانک سرمایه گذاری می شود و اصطلاحاً به سپرده سه ماهه معروف است. مشکل اساسی که این نوع سپرده برای سیستم بانکی به وجود می آورد، این است که در عمل به عنوان یک حساب پس انداز دیداری بوده و برداشت از آن در هر روز امکان پذیر است، زیرا مانند سپرده بلند مدت که با کوچکترین تغییر در مانده حساب، نیازمند تنظیم قرارداد مجدد است، نمی باشد. البته گردش عملیات و تغییر موجودی در دفترچه مخصوص این نوع حساب ثبت می شود.در صورت عدم محرومیت در دریافت و پرداخت، دو اشکال اساسی بر این نوع حساب وارد می باشد:

اول: محاسبات سود برای این نوع سپرده پیچیده است و این نحوه محاسبه سود موجب نا رضایتی سپرده گذاران شده است.

دوم: از آنجا که مانده این سپرده (کوتاه مدت) به علت عدم محدودیت دریافت و پرداخت در حال نوسان است، بانک به طور کامل نمی تواند روی این سپرده برنامه ریزی کند. بنابراین سپرده از حالت سپرده مدت دار (ثابت) خارج می شود، که برای رفع آن و به منظور فراهم آوردن فرصت سرمایه گذاری از محل سپرده ها برای بانک در طرحهای تولیدی میان مدت، پیشنهاد کردیده.

1- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 3ماهه (سپرده کوتاه مدت عادی) ایجاد گردد.

2- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 6ماهه و 9ماهه (سپرده کوتاه مدت ویژه) در نظر گرفته شود.

سپرده سرمایه گذاری مدت دار:

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت سپرده ای است که برای مدت معینی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک سپرده گذاری می شود که اصطلاحا ” به سپرده های یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله معروف است.

چنانچه سپرده گذار تقاضای استرداد قسمتی از سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت خود را نماید طبق مقررات سپرده مذکور قرارداد قبلی ابطال و پس از پرداخت مبلغ مورد درخواست مشتری، برای آن قسمت از سپرده که در بانک باقی خواهد ماند باید قرارداد جدید (برگ سپرده) صادر و به سپرده گذار تسلیم شود.در صورتی که مشتری بخواهد مبلغی به حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت منظور نماید بایستی با انعقاد قرارداد جدید برگه سپرده ای معادل مبلغ دریافتی صادر و به وی تسلیم گردد.