سودگزارش شده،پایان نامه درمورد بازده سهام در داروسازی

مفهوم سودگزارش شده:

ازنظرغالب تحلیلگران مالی سوددرست مالی سودواقعی[1] یک شرکت وجوددارد.اگرچنین باشدپس چگونه ممکن است ازیک مجموعه عواملی وحقایق واحدمندرج درگزارشهای موردقبول ،ارقام متفاوتی برای سودارائه می شود؟ علت این است که سودخالص واقعی تنهایک رقم وجودندارد زیرافرآینداندازه گیری سودبرپایه برآوردهاوپیش بینی های  زیاددرباره نتایج وقایع آتی قراردارد. همچنین درحسابداری طیف وسیعی ازروشهای قابل قبول وجودداردکه هریک باعث می شودتا رقمهای متفاوتی برای سودگزارش شود.

درشرایط متغیراقتصادی ،خلاصه کردن نتایج عملکردیک دوره دریک شکل متحدویکسان تقریبانا ممکن است.علاوه براین صورتهای مالی ماهیتاچندمنظوره هستندوبه این دلیل به گونه ای طراحی شده اندتانیازطیف گسترده ای ازاستفاده کنندگان رابرآورده نمایند.لذاتنهایک رقم سودگزارش شده برای همه استفاده کنندگان ازصورتهای مالی بامعنانیست وازاینروتحلیلگران مالی،برای رسیدن به یک رقم سود،سودخالص گزارش شده راتعدیل می کنند.سودواقعی به تعبیرهیات استانداردهای حسابداری  مالی،به شرح زیراست:

برداشت عموم سرمایه گذاران ازمفهوم سودواقعی،سودعملیاتی نرمال ،تکرارپذیروایجادکننده جریانهای  نقدی است واین نگرش الزام می داردکه نتایج فعالیت های عادی که نرمال وتکرار پذیر وایجادکننده جریانهای نقدی هستندبرای جایگزین کردن داراییهای استهلاک پذیرموردنیازمی باشند. سودواقعی، شاخص سودآوری واحدتجاری به حساب می آید.معمولاسودواقعی بین سودخالص حسابداری وجریان نقدی ناشی ازفعالیتهای عملیاتی است که درمحاسبه آن هرگونه اقلام تکرار پذیریااقلام غیرعادی واثرات مالیاتی مرتبط باآنهانیزدرنظرگرفته می شود.

ازنظرسرمایه گذاران سودخالص حسابداری بهترین شاخص برای قدرت سودآوری واحدهای تجاری است زیرامفهوم سودواقعی راتاحدبسیارنزدیکی تامین می کند.گرچه سرمایه گذاران سودخالص حسابداری رابه مفهوم سودواقعی تلقی نمی کنند،امااقلام تکرارناپذیریاغیرنرمال راازسودخالص گزارش شده یک شرکت جدانموده تاقدرت سودآوری شرکت مشخص شود.تفاوت سودواقعی وسودگزارش شده،درارزیابی کیفیت سودموسسه باسایرموسسات بطورذهنی موردتوجه قرار
می گیرد.بحث کیفیت سودزمانی مطرح می شودکه تحلیلگران مالی تلاش کنندتاتعیین نمایندتاچه اندازه ای سودخالص گزارش شده منعکس کننده سودواقعی است.درارزیابی کیفیت سود،تحلیلگران معمولابه ساختارواجزای سودخالص توجه می کنند.آنهامی توانندعوامل ذکرشده درنوشتارهای FASBوسایرعوامل راموردتوجه قراردهند.امااهمیت نسبی هرعامل موثربرکیفیت سودبسته به دیدگاه تحلیلگرمی تواندمتفاوت باشد.

2-6-اهمیت جریانهای نقدی:

بسیاری ازطرفداران اطلاعات جریانهای نقدی((سودتعهدی))راقابل اعتمادنمی دانندزیراآن رابه واسطه داشتن اختیاراتی  ازطرف محاسبه کنندگان سودقابل دستکاری ودرنتیجه نامطمئن می دانندوازطرفی هم وجه نقدحاصل ازعملیات راخیلی استوارتروقابل اعتمادتردانسته وآنراناشی ازعینیت فوق العاده وجه نقدوشمارش پذیری آن تلقی می کنند.بنظرورنون کم،تئوری حسابداری((سود))بعنوان مبنای سنجش عملکردباتوجه به خواست شرکت برای افزایش ارزش مجموعه منابعش می نگرد.

اطلاعات مربوط به((جریانات نقدی))می تواندجزئیات بیشتری راعرضه کرده وبنابراین ارزیابی با معناتری ازعملکردراممکن می سازد.امااگراطلاعات جریانهای نقدی را شاخص منحصربه فرد عملکرد شرکت به حساب آوریم به خطارفته ایم زیرا((سودتعهدی))و((جریان نقدحاصل ازعملیات ))گرچه مبتنی بررویدادهاومعاملات مشابهی هستندامانماینده متغیرهای متفاوتی به شمارمی روند.ازنظر هندریکسون نیزاین نکته مطرح است که ((اگرچه صورتهای سودوزیان وگردش وجه نقدبه اطلاعات واحدی درطول زمان برمی گردندامامنعکس کننده اطلاعات ومفاهیم متفاوتی هستند.))

2-7-ظهورنظریه کیفیت سود

نظریه کیفیت سودبرای اولین بارتوسط تحلیلگران مالی وکارگزاران بورس مطرح شده زیراآنهااحساس می کردندسودگزارش شده،میزان قدرت سودیک شرکت راچنانکه بایدنشان نمی دهد.آنهادریافتندکه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکت هابه دلیل نقاط ضعف متعدددراندازه گیری اطلاعات حسابداری کارسختی است.سوال اساسی این است که چراتحلیلگران مالی درارزیابی خودازسود خالص گزارش شده ویاسودهرسهم شرکت((بدون تعدیل))استفاده نمی کنندوجانب احتیاط رارعایت می کنند؟پاسخ این سوال که درتعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سودتوجه نمی شود،منظورازکیفیت سودزمینه بالقوه سودهای آتی است.

به عبارت دیگرارزش سهم تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی نداردبلکه به انتظارات ماازآینده شرکت وقدرت سودآوری سالهای آتی وضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. (جهانخانی وظریف فرد،1374)

True Earning or Real Earnings-[1]