رویکردهای ارزشیابی:/پایان نامه مدیریت سرمایه بر ثروت سهامداران

رویکردهای ارزشیابی

جنکینز[1] (2006) معنقد است برای تعیین ارزش شرکت سه روش کلی وجود دارد آ‌ها عبارتند از:

الف) رویکرد ارزشیابی مبتنی بر دارایی‌ها[2]

ب) رویکرد ارزشیابی مبتنی بر ارزش مقایسه‌ای بازار[3]

ج) رویکرد ارزشیابی مبتنی بر درآمد[4] (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1389).

الف) رویکرد ارزشیابی مبتنی بر دارایی‌ها

طبق این رویکرد، ارزش دارایی‌ها و بدهی‌‌های شرکت بر اساس ارزش جاری بازار تعیین می‌شود. این ارزشیابی ممکن است به‌صورت تک‌تک اقلام صورت‌های مالی و یا به‌صورت گروهی صورت گیرد. برای انجام این کار معمولاً از یک متخصص ارزشیابی که در صنعت مربوطه دارای تخصص و شناخت کافی است استفاده می‌شود. ارزش بالقوه دارایی‌ها و یا از طریق ارزش تسویه آن‌ها، درآمد ایجاد می‌شود.

ب) رویکرد ارزشیابی مبتنی بر ارزش مقایسه‌ای بازار

معمولاً برای تعیین ارزش شرکت بر اساس ارزش مقایسه‌ای بازار از دو روش مختلف ارزشیابی استفاده می‌شود: یکی مقایسه با معاملات یا فعالیت‌های مشابه و دیگری مقایسه با شرکت‌های سهامی مشابه.

1) مقایسه با فعالیت‌های مشابه

تجزیه‌وتحلیل داده‌های عملیاتی و مالی از فعالیت‌های مشابه می‌تواند برای پیش‌بینی ارزش شرکت مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد. این‌گونه مقایسه بر اساس اطلاعات تاریخی صورت می‌گیرد و می‌تواند ارزش شرکت هدف را که در صنعت مشابه فعالیت می‌کند برآورد نماید.

2) مقایسه با شرکت‌های سهامی مشابه

برای تعیین ارزش شرکت هدف، می‌توان از میان شرکت‌های سهامی موجود، شرکتی را که قابلیت مقایسه با شرکت مورد نظر دارد به‌عنوان الگو انتخاب کرد. همچنین می‌توان از ارزش سهام شرکت‌های مشابهی که در بازار مبادله می‌شوند به‌عنوان مبنایی برای ارزش‌گذاری شرکت هدف، استفاده کرد. این روش اهداف و قابلیت‌های مقایسه‌ای مشابه را برای حصول اطمینان از سود سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد.

ج) رویکرد ارزشیابی مبتنی بر درآمد

ارزشیابی شرکت‌ها بر اساس رویکرد درآمدی به دو عامل بستگی دارد: یکی برآورد منطقی از مزایای آتی مورد انتظار و دیگری نرخ تنزیل مناسب است. با استفاده از نرخ تنزیل مناسب درآمدهای آتی به ارزش روز تبدیل می‌شوند. در رویکرد درآمدی، متغیرهای از قبیل سود یا جریان نقدی به‌عنوان معیاری از مزایای مورد انتظار سهامداران به کار گرفته می‌شود. مدل سود سرمایه‌ای و مدل جریان نقدی تنزیل شده (DCF) از جمله مدل‌هایی هستند که تحت رویکرد درآمدی برای ارزشیابی سهام شرکت از آن‌ها استفاده می‌شود (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1389).

[1] Jenkins

[2] Asset-based

[3] Comparable-based

[4] Income-based