رویکردهاي تعیین کارایی-پایان نامه پیش بینی عملکرد بانک باکمک تحلیل پوششی داده

 رویکردهاي تعیین کارایی

در اقتصاد خرد به ویژه در مباحث تولید تخمین تابع تولید و تعیین میزان کارایی از مباحث مهم به شمار می رود . روش ها ي متعددي براي تعیین میزان کارایی در مقالات و منابع تخصصی ارائه شده که در مجموع می توان آنها را به دو رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک طبقه بندي کرد.

3 – 3 – 1 رویکرد پارامتریک

این رویکرد بیشتر در تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادي کاربرد دارد و براي تخمین تابع تولید از روش هاي آماري استفاده می شود . این رویکرد نیاز به داشتن یک تابع یا بیان مشخصی از رابطه بین داده و ستاده است که باید براي واحد هاي تحت ارزیابی نوع تابع تولید را مشخص و با  روش هاي آماري پارامترهاي تابع تولید را برآورد کرد و بر اساس این تابع میزان کارایی واحدهاي تحت بررسی را مشخص کرد.

3 – 3 – 2 رویکرد ناپارامتریک

این رویکرد که بیشتر در تجزیه و تحلیل مسایل مربوط به کارایی کاربرد دارد به جاي استفاده از روش هاي آماري به استفاده از روش هاي برنامه ریزي ریاضی تاکید دارد . توجه این رویکرد بیشتر بر روي مرزتولید به جاي تابع تولید است[29] (Coelli et al,1998 )

در این رویکرد نیازي به مشخص بودن نوع تابع تولید یا شکل رابطه کارکردي بین نهاده ها –  ستاده ها- ارزش یا قیمت نهاده ها و ستاده هاي واحدهاي تحت ارزیابی وجود ندارد بلکه با استفاده از روش هاي برنامه ریزي ر یاضی یک مرز تولید یا مرز کارایی را به عنوان مبنا و معیار کارایی واحدها قرار می دهد . این رویکرد به دلیل داشتن ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پا گیر و انعطاف پذیري بالا قابلیت کاربرد زیادي به ویژه در موضوعات تحلیل کارایی دارد